Lucian Ciuchiță — Fiecare zi are ziua ei…

0
217

Lucian Ciuchiță — Fiecare zi are ziua ei…

Un OM, un scri­i­tor supus al Ade­vă­ru­lui şi al Conş­ti­inţei Cos­mi­ce, liber cuge­tă­tor, cău­tă­tor de sens şi spe­ranţă; une­ori, par un om trist din cau­za rău­tă­ţii inco­men­su­ra­bi­le care aca­pa­rea­ză Lumea. Totu­şi, în pofi­da vici­si­tu­di­ni­lor găsesc resur­se­le nece­sa­re ca să lupt împo­tri­va nedrep­tă­ţii. Dimi­neţi­le sunt alt­fel pen­tru luptători!
Sin­gu­ră­ta­tea cre­a­ti­vă te izo­lea­ză pe o Insu­lă a Spe­ranţei, ori a Dez­nă­dej­dii. Fie­ca­re scri­i­tor are o insu­lă numai a lui, aşa cum toţi oame­nii, mai devre­me sau mai târ­ziu, vor avea câte o pla­ne­tă, unde vor medi­ta o veş­ni­cie la ce au făcut pe Pământ.
Anii trec păti­maş, dar par lip­si­ţi de ampren­ta dorinţe­lor noas­tre; alţii vin tru­fa­şi şi ne aco­pe­ră zeni­tul spe­ranţei cu plăs­mu­iri bine ticlu­i­te. Rămâ­nem, noi, cei care muş­căm din fruc­te­le pier­za­niei, cu ace­ea­şi amă­ră­ciu­ne că ziua de ieri a fost doar greşe­a­la noas­tră. Mâi­ne oare ce ne mai aşteaptă?
De ce nu se întâm­plă nimic bun în lumea asta?
Doar răul se per­pe­tu­ea­ză sub diver­se for­me pe care nu le mai dis­tin­gem şi le con­fun­dăm cu ceva bun şi normal.
Sun­tem chiar atât de inco­re­cţi cu noi înşi­ne? După capa­ci­ta­tea de dece­la­re a fie­că­ru­ia se aleg moda­li­tă­ţi dife­ri­te de expri­ma­re, poa­te mai faci­le, dar, cu sigu­ranţă, anco­ra­te în con­tex­tul dra­mei pe care o tră­ieş­te din plin. Este o fal­să impre­sie de sigu­ranţă inte­ri­oa­ră, doar o supa­pă de refu­la­re a expri­mă­rii emoţio­na­le şi o cale sigu­ră spre dezastru!
Este înşe­lă­toa­rea lini­ş­te a tăce­rii care se aba­te mes­chin asu­pra noas­tră, acea pasi­vi­ta­te colec­ti­vă care domneş­te pes­te oame­nii înfri­coşa­ţi de nepu­tinţă şi laşi­ta­te, de medi­o­cri­ta­te şi fal­se spe­ranţe că va fi – că LE va fi – mai bine.
Răs­pun­sul ime­di­at este rece, fals şi are o ten­tă de tera­pie emoţio­na­lă, numai accep­ta­rea inte­ri­oa­ră a rea­li­tă­ţii are o doză de puri­ta­te-ade­văr şi poa­te gene­ra eco­ul sine­lui, să ofe­re o cale de mij­loc în pro­pria viziu­ne de oco­li­re a rău­lui, care se extin­de şi aca­pa­rea­ză lumea!
Am văzut cu ochii minţi ce aş fi putut face IERI şi, încre­ză­tor în ceea ce simt, am stat lini­ş­tit că exis­tă un MÂINE
Din păca­te, nu am făcut nimic nici ieri, nici astăzi, adi­că nu am miş­cat nici măcar o mole­cu­lă din com­po­zi­ţia mea mate­ria­lă în acea zi care urmea­ză după ieri…
Ceva îmi crea ilu­zia că mâi­ne exis­tă tot tim­pul, şi că nu am de ce să mă grăbesc.
Simţeam, din adân­cul sufle­tu­lui, că MÂINE înseam­nă vii­to­rul plin de spe­ranţă, că voi deve­ni acel copil care cau­tă Cur­cu­be­ul, Soa­re­le, Spe­ranţa şi că voi putea să mă stre­cor când vreau pe cără­ri­le vieţii.
Am lăsat IERI în urmă, copi­lă­ria, ino­cenţa, tot ceea ce m‑a făcut feri­cit… împli­ni­rea, iubi­rea… şi am aştep­tat ca ASTĂZI să ating matu­ri­ta­tea, să-mi des­co­păr conş­ti­inţa, să-mi asum ris­cu­ri­le vieţii şi să tră­iesc cu toa­tă inten­si­ta­tea vibra­ţi­i­le PREZENTULUI
Nu. Nu exis­tă infinit!
Poa­te doar nepu­tinţa de a înţe­le­ge că toa­te au un înce­put şi un sfârşit.

Lucian Ciu­chi­ţă, ianu­a­rie 2021, București.


MN: Lucian Ciu­chi­ță, poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că, la ASE Bucuresti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Româ­nia, iar în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film. 

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je și sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege și fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici în cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă. 

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Română.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist contemporan. 

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea cititorilor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­riș­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”…, “Cer­cul Negru”.

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gaudeamus. 

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel București.

7 ianu­a­rie 2021: ”Iată că a văzut lumi­na tipa­ru­lui pri­ma car­te din acest an, de la edi­tu­ra Ecou Transil­van, inti­tu­la­tă ”POVEȘTI DE IUBIRE ÎN VREMURI DE RĂZBOI”, avându‑l ca autor pe cunos­cu­tul scri­i­tor Lucian Ciu­chi­ță. O car­te care meri­tă citi­tă. Îl feli­cit pe auto­rul căr­ții, pen­tru acest roman reu­șit, dar și pen­tru toa­te căr­ți­le pe care le‑a publi­cat până acum”. (Far­cas Nadia).

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st și sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply