LA MULȚI ANI, DOAMNĂ ILEANA PLOSCARU! Mesaje din partea tinerilor colegi de teatru

0
164

LA MULȚI ANI, DOAMNĂ ILEANA PLOSCARU!

Anul 2021 este un an ani­ver­sar pen­tru Tea­trul de Stat Con­stan­ța, la 2 mai împli­nin­du-se 70 de ani de la înfi­in­ța­re. Dar luna ianu­a­rie ne pri­le­ju­ieș­te un alt moment ani­ver­sar, căci o săr­bă­to­rim pe Doam­na Ilea­na Plos­ca­ru, una din­tre cele mai talen­ta­te și pro­di­gi­oa­se artis­te care au jucat pe sce­na constănțeană. 

În 31 ianu­a­rie 2021, actri­ța Ilea­na Plos­ca­ru împli­neș­te 90 de ani de viață. 

În 24 febru­a­rie 2021, împli­neș­te 70 de ani de la pri­mul său rol, pe sce­na Tea­tru­lui Națio­nal „Lucian Bla­ga” din Cluj-Napo­ca, în spec­ta­co­lul „Fân­tâ­na tur­me­lor”, de Lope de Vega, în regia lui Ion Dinescu. 

În 12 noiem­brie 2021, împli­neș­te 60 de ani de la debu­tul pe sce­na Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, în spec­ta­co­lul „Zări necu­prin­se” de Niko­lai Vir­ta, în regia lui Con­stan­tin Dinischiotu.

Cele mai recen­te spec­ta­co­le în care Ilea­na Plos­ca­ru a jucat la Tea­trul de Stat Con­stan­ța sunt „Bătrâ­na și hoțul” de Vio­rel Savin, regia: Iuli­an Ena­che, „Tita­nic Vals” de Tudor Mușa­tes­cu, regia: Cris­ti­an Șofron, „Trei surori” de A.P. Cehov, regia: Domi­nic Dem­bin­ski și „Sca­i­ul” de Geor­ges Fey­deau, regia: Ion Lucian.

După o via­ță petre­cu­tă pe sce­nă, după nume­roa­se roluri în care și‑a demon­strat talen­tul, pro­fe­sio­na­lis­mul, gene­ro­zi­ta­tea, după nume­roa­se pre­mii, în anul 2016 a deve­nit Cetă­țean de onoa­re al muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, iar în 2018 i‑a fost decer­nat titlul de Cetă­țean de onoa­re al Jude­țu­lui Con­stan­ța.

Pen­tru ani­ver­sa­rea celor 90 de ani de via­ță, actori ai Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța i‑au trans­mis Doam­nei Ilea­na Plos­ca­ru mesa­je de feli­ci­tări, din­tre care pe une­le le transcri­em în con­ti­nu­a­re, pe alte­le le ane­xăm aces­tui comunicat.

*********

Mire­la Pană: Vă amin­tiți? Eram stu­den­ta dum­ne­a­voas­tră rebe­lă, dez­or­ga­ni­za­tă și lip­si­tă de încre­de­re. M‑ați dis­ci­pli­nat și ați făcut din mine vul­can, așe­zân­du-mă în front, ca pe un sol­dat. Am visat și cre­at împre­u­nă! Noi sun­tem pri­e­te­ne de o via­ță și pen­tru asta va tre­bui să-mi pro­mi­teți un dans nebun la ani­ver­sa­rea de 100 de ani! La mulți ani, dis­tin­sa mea!

Iuli­an Ena­che: Pen­tru mine, sti­ma­tă doam­nă Ilea­na Plos­ca­ru, sun­teți par­te­ne­rul de sce­nă pe care și l‑ar fi putut dori ori­ce actor. Pen­tru mine, ca regi­zor, actri­ța Ilea­na Plos­ca­ru este acto­rul care îți între­geș­te jumă­ta­tea atunci când vrei să dai via­ță unui text. De fapt, sti­ma­tă doam­nă Ilea­na Plos­ca­ru, cred că sun­teți spec­ta­co­lul însuși. Au fost mul­te roluri la care v‑am stat ală­tu­ri, au rămas în amin­ti­rea mea mul­te momen­te lega­te de sce­nă și de via­ță, momen­te care m‑au îmbo­gă­țit atât pro­fe­sio­nal cât și sufle­teș­te. Astăzi, la zi ani­ver­sa­ră, vă doresc tot bine­le din lume, să fiți sănă­toa­să și bine­cu­vân­ta­tă! Și… mi-ar plă­cea să vă mul­țu­mesc pen­tru cli­pe­le pe care mi le-ați dăru­it fiin­du-mi ală­tu­ri în întâl­ni­ri­le noas­tre sce­ni­ce… dar par­că toa­te cuvin­te­le de mul­țu­mi­re au deve­nit deo­da­tă mici și nu pot expri­ma tot ceea ce simt acum. Totuși, vă voi spu­ne că vă aștept cu mare bucu­rie să ne reîn­tâl­nim mereu, că aici veți fi mereu aștep­ta­tă și dori­tă, res­pec­ta­tă și iubi­tă. LA MULȚI ANI!

Dana Tri­fan Ena­che: La mulți ani bine­cu­vân­tați! Mă bucur mult că pot să vă fac aceas­tă ura­re acum, când săr­bă­to­riți fru­moa­sa vâr­stă de 90 de ani. În urmă cu 22 de ani am venit la Con­stan­ța să dau con­curs la tea­tru. Ați făcut par­te din  în comi­sia care a hotă­rât să fiu anga­ja­tă și am rămas aici, la Con­stan­ța, și m‑am bucu­rat mult timp să apar­țin unui colec­tiv de actori extra­or­di­nari. Chiar dacă nu m‑am aflat față‑n față cu dum­ne­a­voas­tră pe sce­nă, am făcut par­te și eu din câte­va spec­ta­co­le care vă aveau în dis­tri­bu­ție: „Visul unei nopți de vară” (regia Tur­dor Mărăs­cu), „Șatra” (regia Bea­tri­ce Ran­cea), „Vră­ji­toa­re­le din Salem”, (regia Gor­don Edels­te­in). Au fost momen­te când res­pi­ram ace­lași aer la repe­ti­ții și vă admi­ram din întu­ne­ri­cul sălii când repe­tați. Mă cople­șea o emo­ție minu­na­tă când mă opreați pe hol și îmi dădeați câte o suges­tie. Aș fi vrut să vă calc pe urme…, pre­mi­se erau: și eu am debu­tat la Cluj, ca și dum­ne­a­voas­tră, și eu am rămas la Con­stan­ța, ca și dum­ne­a­voas­tră, dar des­ti­nul meu artis­tic a avut alt plan. Chiar și așa, fap­tul că v‑am cunos­cut, și ca om, și ca artist, a fost pen­tru mine o bine­cu­vân­ta­re. Vă mul­țu­mesc și vă doresc să fiți sănă­toa­să. La mulți ani!


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply