ISTORIE SI ISTORII cu SIMONA PREDA, o nouă emisiune la Arca TV [PROMO]

0
221

In curând, Istorie și Istorii, o nouă emisiune la Arca TV.

Isto­ria, spu­ne pro­fe­so­rul uni­ver­si­tar Dr. Ioan Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, este suma amin­ti­ri­lor impor­tan­te ale unui popor şi ne aju­tă să înţe­le­gem tre­cu­tul ca ast­fel să înţe­le­gem pre­zen­tul. Și poa­te să nu repe­tăm gre­șe­li­le trecutului”.

O emi­siu­ne des­pre isto­rie este nece­sa­ră și impor­tan­tă. Rea­li­za­toa­rea emi­siu­nii, Simo­na Pre­da, este isto­ric şi cri­tic lite­rar, cu expe­rienţă de mai mulţi ani în publi­cisti­ca de spe­cia­li­ta­te şi cul­tu­ra­lă. Licenţi­a­tă a Facul­tă­ţii de Filo­so­fie (Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­reşti, 2003) şi a Facul­tă­ţii de Isto­rie (Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­reşti, 2007), absol­ven­tă a Mas­te­ru­lui de Isto­ria Ide­i­lor şi Men­ta­li­tă­ţi­lor (Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­reşti, 2006), Doc­tor în Isto­rie (Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­reşti, 2011).

Volu­me de autor: „Patrie româ­nă, ţară de eroi” (Pre­fa­ţă de Vla­di­mir Tis­mă­nea­nu, Cur­tea Veche Publishing, 2014), „Tot îna­in­te!” Amin­tiri din copi­lă­rie” (co-autor, ală­tu­ri de Vale­riu Anto­no­vici, Pre­fa­ţă de Adri­an Cio­ro­ia­nu, Cur­tea Veche Publishing, 2016), „Ima­gini, vise, baza­co­nii” (co-autor, ală­tu­ri de Cris­ti­an Pepi­no), UNATC PRESS, 2018, „Regi­na-mamă Ele­na, mari­a­jul şi des­pă­rţi­rea de Carol al II-lea”, Edi­tu­ra Corint, 2018.

Autoa­re de fil­me docu­men­ta­re (Copi­lă­ria în comu­nism; Per­so­na­li­ta­tea Regi­nei-Mamă Ele­na) şi artist ico­nar. În pre­zent jur­na­list cul­tu­ral, cola­bo­ra­tor al revis­te­lor Româ­nia Lite­ra­ră, Ori­zont, Ramuri, Mar­gi­na­lia, LaPu­n­kt, Lite­ra­tu­ra de azi, Simo­na este pasio­na­tă de isto­ria men­ta­li­tă­ţi­lor, lite­ra­tu­ră şi pictură.

În curând, scri­em la Arca TV, Isto­rie și Istorii!


MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 31.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply