Întâlnirea reprezentanților Organizațiilor Non Guvernamentale din județul Constanța cu conducerea Consiliului Județean Constanța va avea loc la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin” 

0
182

Întâl­ni­rea ofi­ci­a­lă a repre­zen­tan­ți­lor Orga­ni­za­ți­i­lor Non Guver­na­men­ta­le de pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța cu con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, din data de 25 ianu­a­rie 2021, se va des­fă­șu­ra la o altă locație.

Având în vede­re numă­rul mare de înscri­eri ale repre­zen­tan­ți­lor ONG-uri­lor, și ținând cont de obli­ga­ti­vi­ta­tea res­pec­tă­rii nor­me­lor de dis­tan­ța­re fizi­că impu­se de lege în con­tex­tul pan­de­mi­ei gene­ra­te de viru­sul COVID-19, se impu­ne schim­ba­rea loca­ți­ei evenimentului.

Prin urma­re, întâl­ni­rea va avea loc la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv Pen­tru Tine­ret “Jean Con­stan­tin” din Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, înce­pând cu ora 11.00.

Vă rea­min­tim fap­tul că toa­te Orga­ni­za­ți­i­le Non Guver­na­men­ta­le care doresc să par­ti­ci­pe la aceas­tă întâl­ni­re, pot desem­na un sin­gur repre­zen­tant. Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor de sigu­ran­ță epi­de­mi­o­lo­gi­ce în vigoare.


Man­ga­lia News, 23.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply