Fundația Județeană pentru Tineret Constanța își alege noul Consiliu de conducere [CONVOCATOR]

0
210

ANUNȚ! Adu­na­rea Gene­ra­lă a Orga­ni­za­ți­i­lor de Tine­ret din Jude­țul Con­stan­ța se va des­fă­șu­ra onli­ne, mier­curi, 20 ianu­a­rie, înce­pând cu ora 17.00.

Con­si­li­ul de con­du­ce­re al Fun­da­ți­ei Jude­țe­ne pen­tru Tine­ret Con­stan­ța este com­pus, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re, din cinci mem­bri: trei repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și doi repre­zen­tanți din par­tea orga­ni­za­ti­i­lor de tine­ret din jude­țul Con­stan­ța. În acest sens, în data de 17 decem­brie 2020, Con­si­li­ul Jude­țean, prin Hotă­rârea nr. 355, a vali­dat ca repre­zen­tanți din par­tea insti­tu­ți­ei pe doam­na Ione­scu Dia­na Fla­via și pe domnii Frân­cu Nico­lae-Dra­goș și Țuțu­ia­nu Mari­an. Ast­fel, în cadrul adu­nă­rii gene­ra­le, repre­zen­tan­ții aso­ci­a­ți­i­lor de tine­ret urmea­ză să își desem­ne­ze și ei mem­brii în con­du­ce­rea fundației.

Pe aceas­tă cale, toa­te orga­ni­za­ți­i­le din jude­țul Con­stan­ța care doresc sa par­ti­ci­pe la ale­ge­rea celor doi repre­zen­tanți sunt ruga­te să tri­mi­tă la adre­sa de e‑mail: [email protected], până la data de 20 ianu­a­rie 2021, ora 12.00, urmă­toa­re­le docu­men­te: Sta­tu­tul aso­ci­a­ți­ei și Ade­ziu­nea la Fun­da­ția Jude­țea­nă pen­tru Tine­ret Con­stan­ța (model dis­pon­bil accesând link-ul https://bit.ly/3qbphaW).

În urma ana­li­ză­rii, veri­fi­că­rii și vali­dă­rii docu­men­te­lor trans­mi­se, enti­tă­ți­le de tine­ret vor pri­mi invi­ta­ția de par­ti­ci­pa­re la ședin­ța de ale­ge­re a celor doi reprezentanți.


Man­ga­lia News, 16.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply