Dana Fodor și Răzvan Mateescu: Atingeți tractoarele, vă rugăm! | La Slobozia, în Muzeul Agriculturii

0
146

Dana Fodor și Răzvan Mateescu: Atingeți tractoarele, vă rugăm! | La Slobozia, în Muzeul Agriculturii.

Pen­tru cei care vor să afle cum făceau stră­moşii noş­tri agri­cul­tu­ră, la Slo­bo­zia se află sin­gu­rul Muzeu al Agri­cul­tu­rii din ţară şi unul din­tre puţi­ne­le de acest gen din lume.

Pe o supra­fa­ţă de 3.866 de metri pătra­ţi sunt expu­se pes­te 9.000 de pie­se, unel­te, maşini agri­co­le, insta­la­ţii de arhe­o­lo­gie indus­tri­a­lă, mij­loa­ce de trans­port rura­le, obiec­te de uz caz­nic şi gos­po­dă­resc, maşini de cusut, răz­bo­a­ie de ţesut, mobi­li­er, cera­mi­că, tex­ti­le etc. Una din­tre cele mai vechi pie­se este o tră­su­ră din 1702, care ar fi apa­rţi­nut la un moment dat isto­ri­cu­lui Nico­lae Ior­ga.

La Muze­ul Naţio­nal al Agri­cul­tu­rii popo­sesc în fie­ca­re an zeci de mii de vizi­ta­tori atra­şi de cole­cţia pri­me­lor trac­toa­re care au arat pămân­tul în Româ­nia, seco­lul tre­cut. Toa­te sunt în per­fec­tă sta­re de fun­cţio­na­re, fiind repa­ra­te de spe­cia­li­şti într-un ate­li­er de res­ta­u­ra­re aflat chiar în incin­ta muze­u­lui.

Expo­zi­ţia debu­tea­ză cu o incin­tă care suge­rea­ză satul cu pre­o­cu­pă­ri­le sale. Putem admi­ra: unel­te vechi, foto­gra­fii de fami­lie, cos­tu­me popu­la­re, opinci. Aici exis­tă chiar şi bato­ze pen­tru tre­ie­rat, puse în fun­cţiu­ne de loco­mo­bi­le (maşini cu aburi). Bato­za Hofherr Schrantz a fost ”vede­tă” într‑o sce­nă din fil­mul ”Moro­meţii”.

Vizi­ta­to­rii au voie să atingă expo­na­te­le şi să se suie la vola­nul trac­toa­re­lor, în tră­suri, sănii sau căru­ţe. „Atin­geţi obiec­te­le! Urca­ţi-vă în căru­ţe şi pe trac­toa­re!”  se poa­te citi la intra­rea în muzeu. Peri­o­dic, obiec­te­le res­ta­u­ra­te sunt folo­si­te în cadrul unor demon­stra­ţii spe­ci­a­le în cur­tea muze­u­lui şi pe bule­var­de­le ora­şu­lui.

Con­dam­nat de comu­ni­şti, pen­tru că a adus soia în Româ­nia

Cole­cţi­ei i se ada­u­gă un bogat mate­ri­al docu­men­tar for­mat din zeci de foto­gra­fii, înre­gis­trări audio şi video rea­li­za­te pe teren, hărţi, ilus­tra­te poş­ta­le etc. Sunt pre­zen­te, de ase­me­nea, stan­duri spe­ci­a­le, dedi­ca­te unor mari per­so­na­li­tă­ţi care au acti­vat în dome­ni­ul agri­cul­tu­rii în peri­oa­da inter­be­li­că şi care, ulte­ri­or au fost închi­se de comu­ni­şti în puş­că­rii. Este cazul lui Aure­li­an P. Pană, fost minis­tru al Agri­cul­tu­rii şi Dome­ni­i­lor între 1942–43, con­dam­nat la 10 ani de închi­soa­re. I s‑a con­fis­cat ave­rea, acu­zat fiind de ”intro­du­ce­rea şi încu­ra­ja­rea cul­ti­vă­rii unei plan­te necu­nos­cu­te şi inu­ti­le ţării noas­tre: soia”.

Aure­li­an Pană a murit în puş­că­ria Gher­la, la 4 mai 1951. Ulti­ma sa dorinţă a fost să fie inci­ne­rat, iar cenu­şa să fie ames­te­ca­tă în pămân­tul Bără­ga­nu­lui şi, pe acel loc, să se seme­ne grâu. Și cul­mea! După ani de zile, Nico­lae Ceau­şes­cu dădea ordin să se cul­ti­ve sute de hec­ta­re cu soia şi ne băga pe gât sala­mul făcut din ace­ea­şi plan­tă… „inu­ti­lă”.

Citiți con­ti­nu­a­rea în revistatreispe.wordpress.com

MN: Arti­co­le­le sem­na­te de Dana Fodor Mate­es­cu și publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI. Meri­tă! 😀 În ace­lași timp, vă reco­man­dăm cu căl­du­ră să vizi­tați și colec­ți­i­le de Artă popu­la­ră de pe Artizanescu.ro și să coman­dați obiec­te­le de arti­za­nat pre­fe­ra­te. Artizanescu.ro — https://www.artizanescu.ro/ — res­pec­tă tra­di­ți­i­le româ­nești!


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply