Corul Madrigal, LIVE de Ziua Culturii Naționale — Concertul „Hora Staccato” [VIDEO]

0
161

Corul Madrigal, LIVE de Ziua Culturii Naționale.

Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin”, diri­jat de Anna Ungu­rea­nu, invi­tă publi­cul la un inter­mez­zo coral dedi­cat cul­tu­rii națio­na­le trans­mis LIVE.

Vineri, 15 ianu­a­rie, LIVE, pe pagi­na de Face­bo­ok Madri­ga­lO­fi­ci­al.

Pro­mo­tor al valo­ri­lor cul­tu­ra­le auten­ti­ce de 58 de ani, Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin”, diri­jat de Anna Ungu­rea­nu va săr­bă­tori româ­neș­te Ziua Cul­tu­rii și, împre­u­nă cu publi­cul pre­zent onli­ne, va oma­gia cre­a­ția uno­ra din­tre cei mai talen­tați și apre­ciați com­po­zi­tori români.

Corul Madri­gal des­chi­de, așa­dar, anul con­cer­tis­tic 2021 și revi­ne pe sce­nă în zi de săr­bă­toa­re, cu un reper­to­riu dedi­cat pro­mo­vă­rii artei cora­le româ­nești, care va inclu­de lucrări cla­si­ce, pre­cum și de inspi­ra­ție fol­clori­că. Eve­ni­men­tul va fi între­git de sce­no­gra­fia și cos­tu­me­le spe­cial con­ce­pu­te, ce con­țin ele­men­te sti­li­za­te din filo­nul tra­di­țio­nal autohton.

Vă aștep­tăm vineri, 15 ianu­a­rie, să cele­brăm Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, împreună!

De Ziua Cul­tu­rii Naţio­na­le, Corul Națio­nal de Came­ră „Madri­gal – Marin Con­stan­tin” adu­ce româ­nii mai aproa­pe de tra­di­ți­i­le și de fol­clo­rul auten­tic româ­nesc, prin con­cer­tul „Hora Stac­ca­to”, care va fi lan­sat gra­tu­it pen­tru vizio­na­re în Apli­ca­ția Madri­gal în data de 15 ianu­a­rie — https://app.madrigal.ro/
 
Eve­ni­men­tul care a des­chis Sta­giu­nea esti­va­lă 2020 a îmbi­nat sono­ri­ta­tea incon­fun­da­bi­lă a Coru­lui Madri­gal, diri­jat de Anna Ungu­rea­nu, cu fol­clo­rul auten­tic româ­nesc și a ofe­rit publi­cu­lui un spec­ta­col plin de culoa­re și dina­mism, atât sonor cât și ca miș­ca­re scenică.

Vă invi­tăm să pri­miți o expe­rien­ță muzi­ca­lă excep­țio­na­lă și să cele­brați Ziua Cul­tu­rii Naţio­na­le, ală­tu­ri de Corul Madrigal!

Madri­gal App, apli­ca­ția onli­ne a Coru­lui Madri­gal a fost lan­sa­tă în luna decem­brie 2020, cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor și con­ți­ne cele­bre­le Con­cer­te Extra­or­di­na­re de Cră­ciun sus­ți­nu­te în ulti­mii trei ani de pres­ti­gi­o­sul ansam­blu, acum dis­po­ni­bi­le gra­tu­it pen­tru public.


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply