Copilul acesta”, spectacol — lectură, în premieră la Teatrul de Stat Constanţa

0
236

COPILUL ACESTA”, SPECTACOL — LECTURĂ, ÎN PREMIERĂ LA TEATRUL DE STAT CONSTANŢA.

La sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni, Tea­trul de Stat Con­stan­ța va difu­za onli­ne pri­ma pre­mie­ră a anu­lui 2021, Copi­lul aces­ta, de Joël Pom­me­rat, tra­du­ce­rea Anca Rotes­cu, un spec­ta­col — lec­tu­ră în regia lui Vlad Cris­ta­che.

La ori­gi­nea pie­sei scri­se de dra­ma­tur­gul fran­cez Joël Pom­me­rat se află un pro­iect deru­lat prin cola­bo­ra­rea între o insti­tu­ție de asis­ten­ță soci­a­lă și o insti­tu­ție tea­tra­lă, în cadrul căru­ia au fost orga­ni­za­te întâl­niri cu femei din Nor­man­dia, care au poves­tit des­pre rela­ți­i­le cu fiii și fii­ce­le lor. Dra­ma­tur­gul a pre­lu­at tema și a cre­at o sui­tă de epi­soa­de ce des­criu ten­siu­ni­le legă­tu­ri­lor părin­te – copil, în felu­ri­te­le lor aspec­te. Con­frun­tă­ri­le fami­li­a­le sunt inten­se, pro­fun­de și vor răscoli în spec­ta­tori pro­pri­i­le isto­rii, în toa­tă com­ple­xi­ta­tea lor. Este o temă mereu actu­a­lă, poa­te chiar cu o miză mai mare în pre­zent, date fiind schim­bă­ri­le esen­ți­a­le gene­ra­te de pro­gre­sul teh­no­lo­gic în recep­ti­vi­ta­tea noi­lor gene­ra­ții.

Fiind un spec­ta­col — lec­tu­ră, atât regi­zo­rul, cât și artiș­tii s‑au con­cen­trat pen­tru a desă­vârși toa­te nuan­țe­le inter­pre­tă­rii, com­pen­sând ast­fel, din plin, lip­sa ele­men­te­lor de decor și a miș­că­rii sce­ni­ce. Con­form pro­gra­mu­lui TSC pe anul aces­ta, spec­ta­co­lul va fi montat în ver­siu­nea cla­si­că în toam­nă.

În dis­tri­bu­ție, în ordi­nea apa­ri­ți­ei: Cris­ti­a­na Luca, Andu Axen­te, copi­lul Lara Zara-Pena, Dan Cojo­ca­ru, Ște­fan Mihai, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Eca­te­ri­na Lupu, Cătă­li­na Mihai, Liviu Mano­la­che, Lau­ra Cră­ciun, Lana Mos­ca­liuc, copi­lul Matei Dorea­nu, Mihai Sorin Vasi­les­cu, Mari­an Ado­chi­ței, Lui­za Sari­van, Dana Dumi­tres­cu. Lec­tu­ra didas­ca­li­i­lor și regia teh­ni­că, Ale­xan­dru Med­veghi.

Difu­za­rea spec­ta­co­lu­lui „Copi­lul aces­ta” pe pagi­na Face­bo­ok a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța a fost pro­gra­ma­tă sâm­bă­tă, 9 ianu­a­rie 2021, de la ora 19:00.

Dumi­ni­că, 10 ianu­a­rie, la ora 19:00, tot pe pagi­na Face­bo­ok a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, vom difu­za spec­ta­co­lul Gâl­ce­vi­le din Chi­o­ggia de Car­lo Gol­doni, regia artis­ti­că Dana Dumi­tres­cu.

Vă mul­țu­mim pen­tru că ne rămâ­neți aproa­pe în aces­te vre­muri nefas­te pen­tru cul­tu­ră și vă aștep­tăm, cât mai curând, în sala tea­tru­lui!


Man­ga­lia News, 08.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply