Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 20.01.2021

0
336

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE.

Dis­po­zi­ţia nr.22/14.01.2021
pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordinară
pen­tru data de  20.01.2021, ora 13,00.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se con­voa­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 20.01.2021, ora 13,00  şedinţă ce se va desfă­şu­ra în sis­tem videoconferinţă.

Art.2. Pro­iec­te­le Ordi­nii de zi sunt cuprin­se în ane­xa care face par­te inte­gran­tă din pre­zen­ta dispoziţie.

Art.3. Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi puse la dis­po­zi­ţia con­si­li­e­ri­lor judeţeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa la secţiu­nea „pro­iec­te şedinţă CJC”;

-        Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi ana­li­za­te şi avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa;

-        Se pot for­mu­la şi depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la acest pro­iect de hotă­râre în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa ( secre­tar @cjc.ro) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din b‑dul Tomis nr.51.

Art.4. Pro­iec­te­le ce fac obiec­tul ordi­nii de zi vor avea avi­ze­le cu carac­ter con­sul­ta­tiv ale comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale con­si­li­u­lui judeţean îna­in­te de dez­ba­te­rea aces­to­ra în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Pre­zen­ta dis­po­zi­ţie va fi adu­să la cunoş­tinţa locu­i­to­ri­lor judeţu­lui Con­stanţa prin mass media şi prin afi­şa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

Art.6. Secre­ta­rul gene­ral al Judeţu­lui Con­stanţa, prin gri­ja Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Admi­nis­tra­ţie Publi­că şi Juri­di­că, comu­ni­că pre­zen­ta dis­po­zi­ţie  Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui Judeţul Con­stanţa în con­for­mi­ta­te cu art.197 din Ordo­nanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 pri­vind Codul  administrativ.


Pro­iec­te­le ordi­nii de zi – Ane­xă la Dis­po­zi­ţia nr.22 din 14.01.2021 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţa ordi­na­ră pen­tru data 20.01.2021, ora 13,00.

1. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.2 pri­vind apro­ba­rea pro­ce­se­lor-ver­ba­le ale şedinţe­lor Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa desfă­ţu­ra­te la date­le: 17 decem­brie 2020 şi 21 decem­brie 2020.
Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

2. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.3 pri­vind con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept a man­da­tu­lui de con­si­li­er judeţean al dom­nu­lui Mari­an Cru­şo­vea­nu, pre­cum şi vacan­ta­rea locu­lui de con­si­li­er judeţean. Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

3. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.4 pri­vind con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept a man­da­tu­lui de con­si­li­er judeţean al dom­nu­lui Mari­us-Horia Ţuţu­ia­nu, pre­cum şi vacan­ta­rea locu­lui de con­si­li­er judeţean. Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

4. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.5 pri­vind con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept a man­da­tu­lui de con­si­li­er judeţean al dom­nu­lui Bola Bogdan Ale­xan­dru, pre­cum şi vacan­ta­rea locu­lui de con­si­li­er judeţean. Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

5. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.6 pri­vind con­sta­ta­rea înce­tă­rii de drept a man­da­tu­lui de con­si­li­er judeţean al dom­nu­lui Negoi Remus Eugen, pre­cum şi vacan­ta­rea locu­lui de con­si­li­er judeţean. Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

6. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.7 pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa a unor echi­pa­men­te medi­ca­le, în vede­rea dotă­rii Com­par­ti­men­tu­lui de Tera­pie Inten­si­vă Neo­na­ta­lă din cadrul Secţi­ei de Neonatologie.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

7. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.8 pri­vind modi­fi­ca­rea com­po­nenţei Comi­si­ei pen­tru Pro­te­cţia Copi­lu­lui Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

8. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.10 pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază afe­ren­te anu­lui 2021 pen­tru fun­cţio­na­rii publici şi per­so­na­lul con­trac­tu­al din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

9. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.11 pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui „Dota­rea cen­tre­lor soci­a­le din cadrul DGASPC Con­stanţa în vede­rea con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ţii de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID-19” şi a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici aferenţi.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

10. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 12 pri­vind  orga­ni­za­rea reţe­lei şco­la­re de învă­ţământ spe­cial liceal şi pos­tli­ceal din judeţul Con­stanţa, pen­tru anul şco­lar 2021–2022.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

11. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.13 pri­vind desem­na­rea unui repre­zen­tant al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul Con­sul­ta­tiv al Inspec­to­ra­tu­lui Şco­lar Judeţean Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

12. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.14 pri­vind modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.79/18.02.2020.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

13. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.15 pri­vind res­pin­ge­rea plân­ge­rii pre­a­la­bi­le for­mu­la­te de Fun­da­ţia Judeţea­nă pen­tru Tine­ret Con­stanţa împo­tri­va Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.355/17.12.2020.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

14. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.16 pri­vind înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa, asu­pra imo­bi­lu­lui (teren+construcţii) Secţie exte­ri­oa­ră Der­ma­to-Vene­ri­ce Agi­gea, situ­at în str. Sudu­lui nr.8, Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Judeţ Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

15. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.17 pri­vind trans­mi­te­rea unor spa­ţii din imo­bi­lul situ­at în str. Mir­cea cel Bătrân nr. 104B, Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Judeţ Con­stanţa, pro­pri­e­ta­te publi­că a Judeţu­lui Con­stanţa, în admi­nis­tra­rea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Burada”.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

16. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 19 pri­vind apro­ba­rea tre­ce­rii bunu­ri­lor imo­bi­le Clă­di­re C1, Clă­di­re C2 şi Clă­di­re C3 situ­a­te în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, str. Semă­nă­to­ru­lui nr.8, din dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa şi admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în dome­ni­ul pri­vat al Judeţu­lui Con­stanţa şi admi­nis­tra­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi desfi­inţa­rea aces­to­ra prin demolare.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

17. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 20 pri­vind pune­rea în apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor Ordo­nanţei de Urgenţă a Guver­nu­lui nr. 70/2020 în dome­ni­ul trans­por­tu­lui ruti­er judeţean de per­soa­ne, prin cur­se regu­la­te, în Judeţul Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

18. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.21 pri­vind apro­ba­rea sala­ri­i­lor de bază pen­tru fun­cţio­na­rii publici şi per­so­na­lul con­trac­tu­al din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, înce­pând cu 01.01.2021.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

19. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.22 pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar dom­nu­lui Chi­r­i­ac Doru Liviu.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

20. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.23 pri­vind aco­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Afloa­rei Maria.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

21. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.24 pri­vind apro­ba­rea cos­tu­lui mediu lunar de întreţi­ne­re, a con­tri­bu­ţi­ei luna­re de întreţi­ne­re dato­ra­te de bene­fi­ci­a­rii, apa­rţi­nă­to­rii, susţi­nă­to­rii şi/sau repre­zen­tanţii legali ai aces­to­ra, pen­tru ser­vi­ci­i­le fur­ni­za­te de Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea în anul 2021, pre­cum şi pro­ce­du­ra de sta­bi­li­re şi de înca­sa­re a con­tri­bu­ţi­ei luna­re de întreţinere.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

22. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.25 pri­vind  apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei şi a Sta­tu­lui de fun­cţii de la Tea­trul de Stat Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

23.Proiectul de hotă­râre nr.26  pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re, a Orga­ni­gra­mei şi Sta­tu­lui de fun­cţii pen­tru Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa în reor­ga­ni­za­re judi­ci­a­ră, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redressment.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

24. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.27 pri­vind apro­ba­rea pro­pu­ne­rii de schim­ba­re a des­ti­na­ţi­ei bunu­lui imo­bil, pro­pri­e­ta­te publi­că a judeţu­lui Con­stanţa, situ­at în stra­da Mede­ea nr. 25 A, muni­ci­pi­ul Con­stanţa, judeţul Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

25. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.28 pri­vind uti­li­za­rea exe­ce­den­tu­lui buge­tar afe­rent ani­lor precedenţi.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI.

Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al Judeţului,
GEAFAR NESRIN.


Man­ga­lia News, 17.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply