Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru Vineri, 29.01.2021

0
321

Dispoziţia nr.41/ 27.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă extraordinară convocată de îndată pentru data de Vineri, 29.01.2021, ora 10:30.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2), 179 alin.(3) din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se convocă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară convocată de îndată pentru data de 29.01.2021, ora 10,30  şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

– Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;

– Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul general al judeţului Constanţa comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în conformitate cu art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 privind Codul  administrativ.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
GEAFAR NESRIN.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.41/27.01.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa extraordinară convocată de îndată, pentru data de 29.01.2021, ora 10,30.

– Depunere de jurământ de către următorii consilieri judeţeni: domnul Baraţă Bogdan-Dumitru, domnul Bereş Adrian-Petre, doamna Dumitrescu Carmen şi domnul Epure Petre.

Proiectul de hotărâre nr.29 pentru stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, mandatul 2020-2024.

– Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Proiectul de hotărâre nr.30 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 2020-2025 – judeţul Constanţa.

– Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.


 Mangalia News, 28.01.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply