Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru Vineri, 29.01.2021

0
222

Dis­po­zi­ţia nr.41/ 27.01.2021 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă extra­or­di­na­ră con­vo­ca­tă de înda­tă pen­tru data de Vineri, 29.01.2021, ora 10:30.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art. 178 alin.(2), 179 alin.(3) din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță extra­or­di­na­ră con­vo­ca­tă de înda­tă pen­tru data de 29.01.2021, ora 10,30  şedinţă ce se va desfă­şu­ra în sis­tem videoconferinţă.

Art.2. Pro­iec­te­le Ordi­nii de zi sunt cuprin­se în ane­xa care face par­te inte­gran­tă din pre­zen­ta dispoziţie.

Art.3. Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi puse la dis­po­zi­ţia con­si­li­e­ri­lor judeţeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui judeţean Con­stanţa la secţiu­nea „pro­iec­te şedinţă CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi ana­li­za­te şi avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa;

- Se pot for­mu­la şi depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râre în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din b‑dul Tomis nr.51.

Art.4. Pro­iec­te­le ce fac obiec­tul ordi­nii de zi vor avea avi­ze­le cu carac­ter con­sul­ta­tiv ale comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale con­si­li­u­lui judeţean îna­in­te de dez­ba­te­rea aces­to­ra în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Pre­zen­ta dis­po­zi­ţie va fi adu­să la cunoş­tinţa locu­i­to­ri­lor judeţu­lui Con­stanţa prin mass media şi prin afi­şa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

Art.6. Secre­ta­rul gene­ral al judeţu­lui Con­stanţa comu­ni­că pre­zen­ta dis­po­zi­ţie Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui Judeţu­lui Con­stanţa în con­for­mi­ta­te cu art.197 din Ordo­nanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 pri­vind Codul  administrativ.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
GEAFAR NESRIN.

Pro­iec­te­le ordi­nii de zi – Ane­xă la Dis­po­zi­ţia nr.41/27.01.2021 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţa extra­or­di­na­ră con­vo­ca­tă de înda­tă, pen­tru data de 29.01.2021, ora 10,30.

- Depu­ne­re de jurământ de către urmă­to­rii con­si­li­eri judeţeni: dom­nul Bara­ţă Bogdan-Dumi­tru, dom­nul Bereş Adri­an-Petre, doam­na Dumi­tres­cu Car­men şi dom­nul Epu­re Petre.

Pro­iec­tul de hotă­râre nr.29 pen­tru sta­bi­li­rea com­po­nenţei comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa, man­da­tul 2020–2024.

- Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

Pro­iec­tul de hotă­râre nr.30 pri­vind apro­ba­rea Pla­nu­lui Judeţean de Ges­tio­na­re a Deşe­u­ri­lor 2020–2025 – judeţul Constanţa.

- Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.


 Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply