Ca să-ţi dai seama de nivelul culturii generale a unei naţii, trebuie să vezi ce idoli are”. Mihai Eminescu

0
208

A deve­nit deja o tra­di­ție ca în fie­ca­re zi de 15 ianu­a­rie, Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, să ne întâl­nim toți cei care îl pre­țu­im pe Emi­ne­scu și să‑i ascul­tăm slo­va nemuritoare.
Și pen­tru că rigo­ri­le peri­oa­dei pe care o tră­im nu ne per­mit o întâl­ni­re la bibli­o­te­că, vă pro­vo­căm la un schimb de ver­suri în medi­ul vir­tu­al. Ast­fel, fio­rul ver­su­lui emi­ne­scian ne va înse­ni­na sufle­te­le și ne va adu­ce spe­ran­ță, iar Emi­ne­scu va fi și mai aproa­pe de ini­mi­le noas­tre. Aștep­tăm, așa­dar, să ne tri­mi­teți ver­su­ri­le pre­fe­ra­te (scri­se de mană, reci­ta­te sau citi­te și fil­ma­te) pe care le vom pos­ta în data de 15 ianuarie. 

În demer­sul nos­tru, sun­tem călă­u­ziți de cuvin­te­le mare­lui poet român, Tudor Arghezi: „Să se vor­beas­că des­pre Emi­ne­scu mai des și cât mai des, e o datorie”.

O, rămâi…
“O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
În al umbrei întuneric
Te asa­măn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;
Şi prin vuie­tul de valuri,
Prin miş­ca­rea nal­tei ierbi,
Eu te fac s‑auzi în taină
Mer­sul câr­du­lui de cerbi;
Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întin­zând picio­rul gol
Şi pri­vind în luna plină
La văpa­ia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Cli­pe dulci se par ca veacuri.”
Ast­fel zise lin pădurea,
Bolţi asu­pră-mi clătinând;
Şuie­ram l‑a ei chemare
Ş‑am ieşit în câmp râzând.
Astăzi chiar de m‑aş întoarce
A‑nţelege n‑o mai pot…
Unde eşti, copilărie,
Cu pădu­rea ta cu tot?

Epi­log: „Ca să-ţi dai sea­ma de nive­lul cul­tu­rii gene­ra­le a unei naţii, tre­bu­ie să vezi ce idoli are”. Mihai Eminescu.

Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­la Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 15.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply