Ateliere online de Benzi Desenate | MUZEUL ANIMAT, cu Mihai Ionut Grajdeanu

0
109

Ateliere online de Benzi Desenate | MUZEUL ANIMAT, cu Mihai Ionut Grajdeanu.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești îi invi­tă pe copi­ii pasio­nați de benzi dese­na­te să par­ti­ci­pe la ate­li­e­re­le onli­ne sus­ți­nu­te de auto­rul și pro­fe­so­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Grăj­dea­nu în zile­le de 23 și 30 ianu­a­rie, de la ora 11:00 la 12:30.

Pen­tru 23 ianu­a­rie, tema este ‘Clo­poțe­ii de la Muze­ul Nico­lae Mino­vici’, iar pe 30 ianu­a­rie, tema ate­li­e­ru­lui onli­ne este ‘Tele­s­co­pul de la Obser­va­to­rul Astro­no­mic Vasi­le Ursea­nu’.

Pe par­cur­sul aces­tor acti­vi­tăți săp­tămâ­na­le, Mihai va face împre­u­nă cu cei mici o călă­to­rie în lumea ben­zi­lor dese­na­te. Rând pe rând, va da via­ță câte unui obiect ales din patri­mo­ni­ul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, care își va spu­ne poves­tea pe măsu­ră ce va prin­de con­tur pe foa­ia de hâr­tie. Ast­fel, micii artisti vor putea deprin­de teh­ni­ci­le cla­si­ce de cre­a­re a per­so­na­je­lor și dife­ri­te­lor tipuri de cadre, pre­cum și noțiuni de bază pen­tru rea­li­za­rea unei benzi dese­na­te. La fina­lul fie­că­rei acti­vi­tăți în par­te, copi­ii vor fi încu­ra­jați să își pos­te­ze pro­pri­i­le cre­a­ții pe pagi­na de Face­bo­ok a eve­ni­men­tu­lui.

Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, autor pro­li­fic de ban­dă dese­na­tă si roma­ne gra­fi­ce, a ini­țiat mul­ti­ple pro­iec­te, pre­cum Legen­de­le Daci­lor, Comics Didac­tic, BD HISTORIA Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce și Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te. Sus­ți­ne ate­li­e­re de benzi dese­na­te în cadrul fes­ti­va­le­lor, în școli, muzee și tea­tre din întrea­ga țară. Par­ti­ci­pă la expo­zi­ții per­so­na­le și de grup în țară și pes­te hota­re. Este co-orga­ni­za­to­rul Salo­nu­lui BD — „Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te”, la Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești (2014-pre­zent) și cura­to­rul seri­ei de expo­zi­ții „Maeș­tri ai ben­zii dese­na­te româ­nești”, la Pala­tul Suțu (MMB). http://mihaibd.blogspot.com/; https://comicsdidactic.ro/.

Vâr­sta: 7+

Des­fă­șu­ra­re: de la 11:00–12:30, prin apli­ca­ția Zoom.

Taxa de înscri­e­re este de 25 lei, în care intră și un bilet de vizi­ta­re a muze­u­lui.
Pen­tru înscri­e­re, tri­mi­teți-ne un e‑mail la adre­sa [email protected], cu nume­le copi­lu­lui, vâr­sta și ate­li­e­rul la care doriți să par­ti­ci­pe.

Numă­rul de locuri este limi­tat (maxi­mum 15).
Tema­ti­ca dife­ră, de la un ate­li­er la altul.


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply