Spitalul Mangalia are un nou medic infecționist

0
436

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia și‑a extins, recent, echi­pa cu un medic infec­ți­o­nist, care urmea­ză să își des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea, înce­pând cu aceas­tă lună, la uni­ta­tea medi­ca­lă din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța, în actu­a­lul con­text pandemic. 

”Încă de la debu­tul cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, dar mai ales de când uni­ta­tea noas­tră a fost decla­ra­tă spi­tal suport Covid, am fost pre­o­cu­pați con­ti­nuu pen­tru a avea în spi­tal atât echi­pa­men­te și apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de pri­mă nece­si­ta­te, dar și per­so­nal medi­cal spe­cia­li­zat pen­tru a face față aces­tei peri­oa­de difi­ci­le din sis­te­mul sani­tar”, au decla­rat repre­zen­tan­ții instituției. 

Medi­cul infec­ți­o­nist este deta­șat de la spi­ta­lul din Tul­cea, pe o peri­oa­dă de trei luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re a contractului. 

Ținând cont de fap­tul că spi­ta­lul din Tul­cea mai are doi medici infec­ți­o­niști, iar noi nu aveam nici­u­nul, acti­vi­ta­tea nou­lui medic în spi­ta­lul nos­tru va fi ca o gură de oxi­gen pen­tru pacienți”, a decla­rat mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, Ali­na Dan. 

Tot în aceas­tă peri­oa­dă, la Spi­ta­lul din Man­ga­lia au înce­put să își des­fă­șoa­re acti­vi­ta­tea mai mulți stu­denți la Medi­ci­nă, care aju­tă la buna des­fă­șu­ra­re a actu­lui medi­cal, în spe­cial în zona de tri­aj. Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le au mai sub­li­ni­at că în toa­tă aceas­tă peri­oa­dă a cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, cadre­le medi­ca­le din Man­ga­lia sunt per­ma­nent la dato­rie și lup­tă să sal­veze fie­ca­re pacient care are nevo­ie de aju­tor calificat. 

”Pen­tru a încu­ra­ja și moti­va per­so­na­lul medi­cal, am făcut nume­roa­se demer­suri la foru­ri­le supe­ri­oa­re din Minis­te­rul Sănă­tă­ții, în vede­rea acor­dă­rii vou­che­re-lor de vacan­ță, pe anul 2020. Într-un final, am pri­mit de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor de stat fon­du­ri­le nece­sa­re achi­zi­țio­nă­rii aces­tor tiche­te de vacan­ță, pe anul în curs”, a mai pre­ci­zat mana­ge­rul spitalului. 

Rea­min­tim că, în cadrul unui pro­iect finan­țat din fon­duri UE, Spi­ta­lul Man­ga­lia a achi­zi­țio­nat apa­ra­tu­ră și echi­pa­men­te medi­ca­le, nece­sa­re inter­ven­ți­ei asu­pra cazu­ri­lor cu SARS-CoV‑2 și are linie de gar­dă ATI, cu 10 paturi, 9 din­tre aces­tea com­plet echi­pa­te în tra­ta­rea pacien­ți­lor grav afec­tați de COVID-19.


Man­ga­lia News, 10.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply