Situația privind înscrierile și plățile pentru Măsura 1 — Microgranturi și Măsura 2 — Granturi pentru capital de lucru, la data de 24 decembrie 2020

0
493

Situația privind înscrierile și plățile pentru Măsura 1 — Microgranturi și Măsura 2 — Granturi pentru capital de lucru, la data de 24 decembrie 2020.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a ges­tio­nat  sche­ma  de aju­tor de stat insti­tu­i­tă prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, în con­tex­tul cri­zei pro­vo­ca­te de COVID-19. Suma ini­ția­lă pen­tru cele 3 măsuri a fost de 1 mili­ard de euro, iar ulte­ri­or aceas­ta a fost supli­men­ta­tă, fon­dul total fiind în momen­tul de față de 1,5 mili­ar­de de euro.

La pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de minis­tru al Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui de către dom­nul Cla­u­diu Năsui, situ­a­ția apli­can­ți­lor și a plă­ți­lor pen­tru Măsu­ra 1, Micro­gran­turi și Măsu­ra 2, Gran­turi pen­tru capi­tal de lucru este următoarea:

Masu­ra 1 — Microgranturi numar soli­ci­tan­ti
Total inscri­eri                      29.250
Dosa­re neprocesate                        1.624
Dosa­re procesate                      27.626
Cla­ri­fi­cari suplimentare                        7.515
Dosa­re respinse                        2.865
Dosa­re admise                      17.246
Con­trac­te semnate                      14.074
Pla­ti­te                      13.347
Masu­ra 2 — Gran­turi pt capi­tal de lucru
Total inscri­eri                      22.226
Dosa­re neprocesate                      18.474
Dosa­re procesate                        3.752
Cla­ri­fi­cari suplimentare                        1.113
Dosa­re respinse                              -
Dosa­re admise                        2.639
Con­trac­te semnate                        1.890
Pla­ti­te                        1.644

 

Docu­men­tul poa­te fi con­sul­tat aici: Situ­a­tie gran­turi la data de 24.12.2020.xlsx


Man­ga­lia News, 25.12.2020. (sur­sa: MEEMA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply