Redeschiderea Măsurii 1 — microgranturi de 2.000 euro, „în foarte scurt timp” (ministru)

0
484

Redeschiderea Măsurii 1 — microgranturi de 2.000 euro, „în foarte scurt timp” (ministru).

Măsu­ra 1 de aju­toa­re de stat de câte 2.000 de euro pen­tru microîn­tre­prin­deri, PFA și alți bene­fi­ci­ari urmea­ză să se redes­chi­dă, „în foar­te scurt timp”, în for­ma modi­fi­ca­tă, pen­tru a per­mi­te mai mul­tor cate­go­rii de soli­ci­tanți să obți­nă micro­gran­tu­ri­le, a decla­rat, mier­curi, minis­trul în func­ție al Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu.

Rea­min­tim că, zile­le tre­cu­te, la StartupCafe.ro, secre­ta­rul de stat din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Liviu Rogo­ji­na­ru, a men­țio­nat că în luna febru­a­rie 2021 ar putea să se redes­chi­dă Măsu­ra 1 de spri­jin pen­tru redre­sa­rea din cri­za COVID-19.

Eu n‑aș fi așa pesi­mist cu redes­chi­de­rea Măsu­rii 1, aștep­tați în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, că eu cred că o vom redes­chi­de mult mai repe­de. Aco­lo e o rezer­vă de bani. Am modi­fi­cat în guvern ordo­nan­ța, în așa fel încât și între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le, și între­prin­de­ri­le fami­li­a­le să poa­tă acce­sa aces­te micro­gran­turi, am modi­fi­cat pen­tru fir­me­le înfi­in­ța­te în anul 2019 pra­gul de cifră de afa­ceri și eu cred că în foar­te scurt timp o să vedeți că putem lan­sa și Măsu­ra 2, să nu aștep­tăm până în febru­a­rie” — a spus minis­trul Popes­cu, la lan­sa­rea Car­tei Albe a IMM-uri­lor, de către Con­si­li­ul Națio­nal al IMM-uri­lor.

Rea­min­tim că la pri­ma sesiu­ne de înscri­eri la Măsu­ra 1,  un număr de 29.250 de poten­ți­ali bene­fi­ci­ari au apli­cat, în peri­oa­da 12–21 octom­brie 2020.

În urma sesiu­nii, a rămas un buget de 41,5 mili­oa­ne de euro nechel­tu­it, care va fi folo­sit la cea de‑a doua lan­sa­re.

În pri­ma sesiu­ne au putut apli­ca microîn­tre­prin­de­ri­le, PFA, ONG și cabi­ne­te­le medi­ca­le indi­vi­du­a­le impli­ca­te în măsu­ri­le COVID-19. În cea de‑a doua sesiu­ne vor putea intra în plus și între­prin­de­ri­le indi­vi­du­a­le și între­prin­de­ri­le fami­li­a­le, con­form OUG 199/2020.


Man­ga­lia News, 24.12.2020. (sur­sa: startupcafe.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply