Nouă ALERTA emisă prin Sistemul European de Alertă Rapidă! 147 măști de protectie neconforme!

0
177

Alertă europeană! 147 măști de protectie neconforme! Informații măști de protectie, la 0219615!

Info­Cons lansea­za linia de urgen­ta si vine în spri­ji­nul con­su­ma­to­ri­lor din Româ­nia, în spe­cial în aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă și pune la dis­po­zi­ția aces­to­ra numă­rul 021‑9615, număr cu tarif nor­mal în rețea­ua Tele­kom, ape­la­bil din toa­te rețe­le­le, numar dedi­cat con­su­ma­to­ri­lor care au achi­zi­tio­nat masti de pro­tec­tie, sau doresc sa achi­zi­tio­ne­ze ast­fel de pro­du­se. La acest număr con­su­ma­to­rii pot soli­ci­ta con­si­li­e­re, infor­ma­re și  pot depu­ne o sesi­za­re în acest dome­niu din per­spec­ti­va pro­tec­ți­ei con­su­ma­to­ri­lor.

Miș­ca­rea de Pro­tec­ția con­su­ma­to­ri­lor —  este ală­tu­ri de cei care întâm­pi­nă pro­ble­me pe acest seg­ment, atât din per­spec­ti­va res­pec­tă­rii pre­ve­de­ri­lor legi­sla­ti­ve, infor­ma­rea corec­tă și trans­pa­ren­tă a aces­to­ra.

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul Euro­pean de Aler­tă Rapi­dă, ast­fel, con­form celor 24 aler­te trans­mi­se, nume­ri­cul mas­ti­lor de pro­tec­tie necon­for­me ajun­ge la 147.

1. Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020 pen­tru 4 tipuri de măști
2.  cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020 pen­tru alte 7 noi tipuri de măști.
3. cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020 pen­tru alte 6 noi tipuri de masti,
4. cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020 pen­tru alte 15 tipuri de masti,
5. cea de‑a cin­cea aler­ta in data de 05 Iunie 2020 pen­tru alte 7 tipuri de masti, 
6. cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020 pen­tru alte 2 tipuri de masti,
7. cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020 pen­tru 12 tipuri de masti,
8. cea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020,
9. cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020 pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me,
10. cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020 pen­tru 7 tipuri de masti necon­for­me,
11. cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020 ,
12. cea de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020 pen­tru 9 tipuri de masti necon­for­me,
13. cea de‑a trei­spre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 07 August 2019 pen­tru 5 tipuri de masti necon­for­me in
14.  — 15. 14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emi­se aler­te pen­tru un sin­gur tip mas­ca necon­for­ma,
16. cea de‑a sai­spre­ze­cea aler­ta, in data de 11 Sep­tem­brie 2020, pen­tru inca 6 tipuri de masti necon­for­me,
17. 16 Octom­brie 2020, cea de‑a sap­te­spre­ze­cea aler­ta cu 3 tipuri de masti neco­for­me,
18. a opt­spre­ze­cea, in data de 17 Octom­brie 2020 cu 1 tip de msca,
19. cea de‑a nou­as­pre­ze­cea, in data de 30 Octom­brie 2020 cu 1 tip de mas­ca ;
20. 06 Noiem­brie 2020, cea de‑a dou­a­ze­cea aler­ta cu 2 tipuri de masti;
21. 13 Noiem­brie 2020 cea de‑a dou­a­ze­ci­siu­na aler­ta cu 2 tipuri de masti;
22.  20 Noiem­brie 2020 cea de‑a dou­a­ze­ci­si­do­ua aler­ta cu 8 tipuri de masti;
23. 27 Noiem­brie 2020, cea de‑a dou­a­ze­ci­si­tre­ia aler­ta cu 9 tipuri de masti;
24. 04 Decem­brie 2020, cea de‑a dou­ze­ci­pa­tra aler­ta cu 7 tipuri de masti necon­for­me.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe www.infocons.ro


Man­ga­lia News, 08.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply