Faleza Mangalia-Saturn, în curs de  modernizare, cu bani europeni

0
319

Până la sfâr­și­tul aces­tui an, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia va fina­li­za lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re, pe un tron­son al fale­zei Man­ga­lia-Saturn, în cadrul pro­iec­tu­lui cu bani euro­peni, dema­rat la înce­pu­tul lunii apri­lie. Ast­fel, pe zona 4 de inter­ven­ție, cea mai lun­gă și com­ple­xă din­tre sec­toa­re­le supu­se rea­bi­li­tă­rii, lucră­ri­le au cuprins monta­rea gra­ni­tu­lui pe zidul de gar­dă nou con­stru­it, pava­rea cu gra­nit a zonei pie­to­na­le adia­cen­te fale­zei și monta­rea stâl­pi­lor de ilu­mi­nat ambien­tal. Tot pe acest seg­ment, între Hotel Para­di­so și Hotel Ate­na, s‑a rea­li­zat un punct de bel­ve­de­re, care va fi fina­li­zat la înce­pu­tul anu­lui vii­tor. În pre­zent, se lucrea­ză la ame­na­ja­rea spa­ți­u­lui ver­de și la cre­a­rea ale­i­lor de acces, din peri­me­trul punc­tu­lui de bel­ve­de­re.

De ase­me­nea, lucră­ri­le au cuprins și ame­na­ja­rea scă­ri­lor și a ram­pe­lor spe­ci­a­le pen­tru faci­li­ta­rea acce­su­lui către pla­jă al per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți. Con­co­mi­tent, lucră­ri­le îna­in­tea­ză pe zona 1 din pro­iect, deli­mi­ta­tă de str. Lavrion și par­ca­rea Hote­lu­lui Cer­na. În peri­me­trul res­pec­tiv, se con­stru­ieș­te un nou zid de gar­dă și se rea­bi­li­tea­ză ilu­mi­na­tul ambien­tal. Ulte­ri­or, toa­tă fale­za Man­ga­lia-Saturn va fi pre­vă­zu­tă cu mobi­li­er urban nou, ilu­mi­nat modern și toa­te dotă­ri­le nece­sa­re unei ast­fel de inves­ti­ții.

”Până la debu­tul sezo­nu­lui esti­val urmă­tor, lucră­ri­le vor fi fina­li­za­te, iar turiș­tii vor putea să admi­re marea de pe noua fale­ză, care este o con­ti­nu­a­re a vechii fale­ze a ora­șu­lui, Ale­ea Tei­lor, moder­ni­za­tă recent tot cu fon­duri UE. Obiec­ti­vul muni­ci­pa­li­tă­ţii este ame­na­ja­rea unei fale­ze pie­to­na­le, pe întrea­ga dis­tanţă de 9 km, între Man­ga­lia şi Olimp”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. Edi­lul ora­șu­lui a mai sub­li­ni­at că toa­te lucră­ri­le de revi­ta­li­za­re a turis­mu­lui din sudul lito­ra­lu­lui sunt în gra­fic, iar stră­zi­le din sta­țiuni se vor asfal­ta până la înce­pu­tul sezo­nu­lui esti­val 2021.

”Lucrăm intens să fina­li­zăm, cât mai curând, pro­iec­te­le din Saturn și Nept­un. Pe noul exer­ci­țiu buge­tar euro­pean, vom depu­ne docu­men­ta­ții pen­tru rea­bi­li­ta­rea stră­zi­lor din cele­lal­te sta­țiuni pe care le admi­nis­trăm, ast­fel încât zona de sud a lito­ra­lu­lui să devi­nă o des­ti­na­ție de vacan­ță pen­tru cât mai mulți turiști români și stră­ini”, a mai adă­u­gat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Pro­iec­tul de moder­ni­za­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn are o valoa­re de 5 mil. de euro și pre­su­pu­ne rea­bi­li­ta­rea zonei de pro­men­a­dă pe o dis­tan­ță de pes­te 2,5 km, de la Hotel Para­di­so, până la ieși­rea din sta­țiu­nea Saturn.


Man­ga­lia News, 03.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply