Despre Trenurile viitorului, cu Denis Tudor, alumni Forbes 30 sub 30 România, cofondator și CEO al Swisspod

0
195

Epi­so­dul 3. Des­pre alumni For­bes 30 sub 30 Româ­nia care schim­bă cur­sul și apa­ren­ța afa­ce­ri­lor din soci­e­ta­tea în care tră­im: Tre­nu­ri­le vii­to­ru­lui.

Min­ți­le tine­ri­lor alumni For­bes 30 sub 30, cre­a­ti­ve și îndrăz­ne­țe, con­ti­nuă să spu­nă povești de suc­ces încă din anul 2012 și până în pre­zent.

Denis Tudor este cofon­da­tor și CEO al Swiss­pod, com­pa­nie care dezvol­tă sis­te­me de trans­port de tip Hyper­lo­op, ce uti­li­zea­ză o teh­no­lo­gie de îna­l­tă per­for­man­ță pen­tru a acce­le­ra modul în care călă­to­rim într-unul mai rapid și dura­bil.

Teh­no­lohia Hyper­lo­op este o nouă for­mă de trans­port elec­tric în care un tren călă­to­reș­te prin­tr-un tub sigi­lat cu o pre­siu­ne de aer scă­zu­tă și care îi per­mi­te să acce­le­re­ze cu o ampren­tă de mediu mai mică decât alte mij­loa­ce de trans­port de mare vite­ză.

Sigu­ran­ța este prin­ci­pa­la noas­tră pri­o­ri­ta­te. Ris­cu­ri­le sunt iden­ti­fi­ca­te și ate­nu­a­te de către echi­pa noas­tră de ingi­neri (…) Sun­tem mân­dri că facem par­te din comu­ni­ta­tea Hyper­lo­op și aștep­tăm cu nerăb­da­re urmă­toa­rea reu­niu­ne a gru­pu­lui. Cred că aceas­tă coo­pe­ra­re va fi la stan­dar­de îna­l­te, pen­tru a asi­gu­ra un trans­port în sigu­ran­ță al măr­fu­ri­lor și pasa­ge­ri­lor Hyper­lo­op în vii­tor”, decla­ra Denis Tudor, alumni For­bes 30 sub 30 Româ­nia, cofon­da­tor și CEO al Swiss­pod.

Con­ti­nu­a­rea, pe forbes.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply