Cine sunt parlamentarii de diaspora? Alegeri parlamentare 2020, rezultate finale

0
315

Cine sunt parlamentarii de diaspora? Alegeri parlamentare 2020, rezultate finale.

După cen­tra­li­za­rea și numă­ra­rea votu­ri­lor de la Ale­ge­ri­le Par­la­men­ta­re, înce­pe să se pre­fi­gu­re­ze și com­po­nen­ța nou­lui Par­la­ment al Româ­ni­ei. Ast­fel, pen­tru dias­po­ra sunt două pos­turi de sena­tor și patru de depu­tat, iar ele vor fi ocu­pa­te de USR-PLUS, PNL și sur­pri­za aces­tor ale­geri, AUR.

La Senat, unul din­te foto­lii va fi ocu­pat de Radu Miha­il, actu­al par­la­men­tar de Dias­po­ra. Potri­vit Euro­pa Libe­ră, aces­ta a ini­țiat mai mul­te pro­iec­te legi­sla­ti­ve și cam­pa­nii în bene­fi­ci­ul româ­ni­lor din stră­i­nă­ta­te.

Al doi­lea sena­tor de dias­po­ra vine de la PNL. Libe­ra­lul Vio­rel Badea își va înce­pe cel de-al patru­lea man­dat în aceas­tă func­ție.

La Came­ra Depu­ta­ți­lor lucru­ri­le stau dife­rit. Ast­fel, USR-PLUS va avea două man­da­te de depu­tat. Aces­tea le revin lui Iuli­an Şte­fan Lorin­cz, titu­lar de lis­tă la Came­ra Depu­ta­ți­lor și Simi­nei Tul­bu­re, o român­că sta­bi­li­tă în Marea Bri­ta­nie.

Iuli­an Şte­fan Lorin­cz, titu­lar de lis­tă la Came­ra Depu­ta­ţi­lor a absol­vit Uni­ver­si­dad Poli­téc­ni­ca de Valen­cia, are pro­pri­ul birou de arhi­tec­tu­ră, unde rea­li­zea­ză pro­iec­te urba­nis­ti­ce, indus­tri­a­le, rea­bi­li­ta­re și design, și este unul din­tre fon­da­to­rii fili­a­lei USR Dias­po­ra.

Simi­na Tul­bu­re a locu­it mulți ani în Marea Bri­ta­nie, unde a absol­vit facul­ta­tea și mas­te­rul la Uni­ver­si­ty of Essex, are expe­rien­ță în Par­la­men­tul Euro­pean și la Ban­ca Euro­pea­nă de Inves­ti­ții, aces­ta fiind ulti­mul loc de mun­că. În pre­zent locu­ieș­te la Luxem­bu­rg.

PNL va avea un sin­gur post de depu­tat de Dias­po­ra, în per­soa­na lui Valen­tin Făgă­ră­șian, un om de afa­ceri român din Ita­lia, Amba­sa­dor RePa­tri­ot.

Cel de-al patru­lea foto­liu de depu­tat de Dias­po­ra ar tre­bui să revi­nă lui Boris Volo­sa­tîi, de la AUR. Vlo­sa­tîi este direc­to­rul lice­u­lui Ghe­or­ghe Asachi din Chi­și­nău, mili­tant al Uni­rii Româ­ni­ei cu Repu­bli­ca Mol­do­va. (ziarulevenimentul.ro).

Rezul­ta­te dias­po­ra
Senat:
RADU-MIHAI MIHAIL (USR-PLUS)
VIOREL-RICEARD BADEA (PNL).

Came­ra Depu­ta­ți­lor:
ŞTEFAN-IULIAN LŐRINCZ (USR-PLUS)
SIMINA-GEANINA-DANIELA TULBURE (USR-PLUS)
VALENTIN-ILIE FĂGĂRĂŞIAN (PNL)
BORIS VOLOSATÎI (AUR).


Man­ga­lia News, 17.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply