CARANTINĂ în EFORIE, pentru încă două săptămâni! Măsurile stabilite de CJSU (Document)

0
643

În urmă cu puțin timp s‑a înche­iat ședin­ța CJSU în care a fost vota­tă pro­pu­ne­rea de pre­lun­gi­re a caran­ti­nei pen­tru U.A.T. Efo­rie, înce­pând cu data de Joi, 10.12.2020, ora 20:00. Măsu­ra va fi vala­bi­lă pen­tru urmă­toa­re­le 14 zile.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vede­re:

 • Pre­ve­de­ri­le Legii nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, modi­fi­ca­tă și actu­a­li­za­tă
 • Pre­ve­de­ri­le Legii nr. 136/2020 pri­vind insti­tu­i­rea unor măsuri în dome­ni­ul sănă­tă­ţii publi­ce în situ­a­ţii de risc epi­de­mi­o­lo­gic şi bio­lo­gic, repu­bli­ca­tă, modi­fi­ca­tă și actu­a­li­za­tă
 • Pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții nr. 1309/2020 pri­vind moda­li­ta­tea de apli­ca­re a măsu­ri­lor de pre­ve­ni­re și limi­ta­re a îmbol­nă­vi­ri­lor cu SARS-CoV‑2
 • Pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii de Guvern nr. 967/2020 pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei înce­pând cu data de 14 noiem­brie 2020, pre­cum şi sta­bi­li­rea măsu­ri­lor care se apli­că pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19
 • Hotă­rârea Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța nr. 88/25.11.2020
 • Eva­lu­a­rea ris­cu­lui răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2 în U.A.T. Efo­rie, în vede­rea pre­lun­gi­rii măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă, întoc­mi­tă de către Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că a jude­țu­lui Con­stan­ța, nr. 24031/09.12.2020, prin care se con­clu­zio­nea­ză că se impu­ne pre­lun­gi­rea măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă a A.T. Efo­rie
 • Avi­zul de pre­lun­gi­re a măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă pen­tru A.T. Efo­rie, jude­țul Con­stan­ța, emis de către Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că, nr. INSP-CNSCBT313/09.12.2020

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordo­nanţei de Urgenţă nr. 21/2004 pri­vind Sis­te­mul Naţio­nal de Mana­ge­ment al Situ­a­ţi­i­lor de Urgenţă, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re şi H.G. nr. 1491/2004 pen­tru apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui – cadru pri­vind struc­tu­ra orga­ni­za­tori­că, atri­bu­ţi­i­le, fun­cţio­na­rea şi dota­rea comi­te­te­lor şi cen­tre­lor ope­ra­ti­ve pen­tru situ­a­ţii de urgenţă

Comi­te­tul Judeţean pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stan­ța

hotă­ră­ş­te:

ART. 1 (1) Se pro­pu­ne pre­lun­gi­rea măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă, înce­pând cu data de 10.12.2020, ora 20.00, pen­tru o peri­oa­dă de 14 zile, pen­tru U.A.T. Efo­rie, judeţul Con­stan­ța.

(2) Peri­me­trul vizat de măsu­ra pre­vă­zu­tă la alin. 1 este deli­mi­tat de urmă­toa­re­le coor­do­na­te geo­gra­fi­ce:
N 44°04′31″       —  E 28°37′34″
N 44°00′48″       — E 28°38′30″
N 44°03′29.46″  — E 28°36′58.41″
N 44°01′20.61″  — E 28°38′16.28″
N 44°03′47.66″  — E 28°38′37.63″
N 44°01′16.86″  — E 28°39′38.46″

ART. 2 Este strict inter­zi­să intrarea/ieşirea din zona caran­ti­na­tă prin alte zone şi căi de acces decât cele des­chi­se cir­cu­la­ţi­ei publi­ce de pe dru­mu­ri­le naţio­na­le, judeţe­ne, comu­na­le și fores­ti­e­re.

ART. 3 Cir­cu­la­ţia şi sta­ţio­na­rea în spa­ţii publi­ce a per­soa­ne­lor este inter­zi­să, cu exce­pţia moti­ve­lor bine jus­ti­fi­ca­te, pre­vă­zu­te în pre­zen­ta hotă­râre, pe baza Decla­ra­ţi­ei pe pro­prie răs­pun­de­re, legi­ti­ma­ţi­ei de ser­vi­ciu sau a ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de anga­ja­tor.

ART. 4 În zona pre­vă­zu­tă la art. 1 alin. (2), se pro­pu­ne insti­tu­i­rea urmă­toa­re­lor măsuri obli­ga­to­rii pen­tru toa­te per­soa­ne­le care se află per­ma­nent sau tranzi­tea­ză zona menţio­na­tă la art. 1:

 1. iden­ti­fi­ca­rea tutu­ror per­soa­ne­lor cu domi­ci­li­ul, reşe­dinţa ori adre­sa decla­ra­tă în zona menţio­na­tă la art. 1 alin. (2) şi intro­du­ce­rea aces­to­ra în baze­le de date dedi­ca­te;
 2. limi­ta­rea la maxi­mum a depla­să­rii per­soa­ne­lor şi moni­to­ri­za­rea per­ma­nen­tă a res­pec­tă­rii aces­tei măsuri.
 3. În inter­va­lul orar 05.00–23.00, în inte­ri­o­rul zonei menţio­na­tă la art. 1 alin. (2), se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în afa­ra locuinţei/gospodăriei, cu urmă­toa­re­le exce­pţii:
  1. depla­sa­rea în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfă­şu­ra­re a acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le şi îna­poi;
  2. depla­sa­rea pen­tru asi­gu­ra­rea de bunuri care aco­pe­ră nece­si­tă­ți­le de bază ale per­soa­ne­lor pre­cum și bunuri nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții pro­fe­sio­na­le;
  3. depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă;
  4. depla­să­ri­le scur­te, în apro­pi­e­rea locuinţei/gospodăriei, lega­te de acti­vi­ta­tea fizi­că indi­vi­du­a­lă a per­soa­ne­lor (cu exclu­de­rea ori­că­ror acti­vi­tă­ţi spor­ti­ve de echi­pă), cât şi pen­tru nevo­i­le ani­ma­le­lor de companie/domestice;
  5. depla­sa­rea în sco­pul donă­rii de sân­ge, la cen­tre­le de trans­fu­zie san­gu­i­nă;
  6. depla­sa­rea în scop uma­ni­tar sau de volun­ta­ri­at;
  7. depla­sa­rea pen­tru rea­li­za­rea de acti­vi­tă­ţi agri­co­le;
  8. depla­sa­rea pro­du­că­to­ri­lor agri­coli pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de pro­du­se agroa­li­men­ta­re;
  9. par­ti­ci­pa­re la pro­gra­me sau pro­ce­duri în uni­tăți sani­ta­re și de tra­ta­ment, inclu­siv tra­ta­ment de recu­pe­ra­re, medi­ci­nă fizi­că și bal­ne­o­lo­gie;
  10. alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de fami­lie; îngri­ji­rea unei rude/afin sau per­soa­nă afla­tă în întreţi­ne­re, asis­tenţa per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tă­ţi ori deces al unui mem­bru de fami­lie, admi­nis­tra­rea unei pro­pri­e­tă­ţi ;
  11. depla­sa­rea pen­tru par­ti­ci­pa­rea la slu­j­be­le reli­gi­oa­se în con­di­ți­i­le pre­zen­tei hotă­râri;
  12. depla­sa­rea către insti­tu­ţi­i­le publi­ce şi finan­ci­a­re;
 4. În inter­va­lul orar 23.00–5.00, se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în afa­ra locuinţei/gospodăriei cu urmă­toa­re­le excep­ții:
  1. depla­sa­rea în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfă­şu­ra­re a acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le şi îna­poi;
  2. depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă, pre­cum și pen­tru achi­zi­țio­na­rea de medi­ca­men­te;
  3. depla­sări în afa­ra loca­li­tă­ți­lor ale per­soa­ne­lor care sunt în tranzit sau efec­tu­ea­ză călă­to­rii al căror inter­val orar se supra­pu­ne cu peri­oa­da inter­dic­ți­ei, cum ar fi cele efec­tu­a­te cu avio­nul, tre­nul, auto­ca­re sau alte mij­loa­ce de trans­port de per­soa­ne, și care poa­te fi dove­dit prin bilet sau ori­ce altă moda­li­ta­te de achi­ta­re a călă­to­ri­ei;
  4. depla­sa­rea din moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copi­lu­lui, asis­ten­ța per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tăți ori deces al unui mem­bru de fami­lie.
 5. În/din zona menţio­na­tă la art. 1 alin. (2) este per­mi­să intrarea/ieşirea pen­tru:
  1. trans­por­tul de mar­fă indi­fe­rent de natu­ra aces­tu­ia, al mate­ri­i­lor pri­me şi resur­se­lor nece­sa­re desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce în loca­li­ta­tea caran­ti­na­tă, pre­cum şi apro­vi­zio­na­rea popu­la­ţi­ei;
  2. per­soa­ne­le care nu locu­iesc în zona caran­ti­na­tă, dar care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce sau în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ţii naţio­na­le, sani­ta­re, vete­ri­na­re, situ­a­ţi­i­lor de urgenţă, admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, a asis­tenţei şi pro­te­cţi­ei soci­a­le, judi­ci­a­re, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, agri­cul­tu­rii, ali­men­ta­ţi­ei publi­ce, comu­ni­ca­ţi­i­lor şi trans­por­tu­ri­lor;
  3. per­soa­ne­le care locu­iesc în zona caran­ti­na­tă şi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în afa­ra zonei caran­ti­na­te;
  4. per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză acti­vi­tă­ţi agri­co­le sau pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de pro­du­se agroa­li­men­ta­re;
  5. depla­sa­rea din alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de fami­lie, îngri­ji­rea unei/unui rude/afin sau a unei per­soa­ne afla­te în întreţi­ne­re, asis­tenţa per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tă­ţi, dece­sul unui mem­bru de fami­lie;
  6. depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă;
  7. urgenţe medi­ca­le;
  8. îngri­ji­rea sau admi­nis­tra­rea unei pro­pri­e­tă­ţi din altă loca­li­ta­te; eli­be­ra­rea de docu­men­te nece­sa­re pen­tru obţi­ne­rea unor drep­turi;
  9. pen­tru achi­zi­ţia, ser­vi­ce-ul, efec­tu­a­rea ITP sau alte ope­ra­ţiuni de întreţi­ne­re a vehi­cu­le­lor, acti­vi­tă­ţi care nu pot fi efec­tu­a­te în loca­li­ta­tea de domi­ci­liu;
 6. Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res pro­fe­sio­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te, la cere­rea per­so­na­lu­lui auto­ri­tă­ţi­lor abi­li­ta­te, legi­ti­ma­ţia de ser­vi­ciu sau ade­ve­rinţa eli­be­ra­tă de anga­ja­tor.
 7. Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res per­so­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te, la cere­rea per­so­na­lu­lui auto­ri­tă­ţi­lor abi­li­ta­te, o decla­ra­ţie pe pro­pria răs­pun­de­re, com­ple­ta­tă în
 8. Decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re tre­bu­ie să cuprin­dă nume­le şi pre­nu­me­le, data naş­te­rii, adre­sa locuinţei/gospodăriei/locului acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le, moti­vul depla­să­rii, data com­ple­tă­rii şi sem­nă­tu­ra.
 9. În inte­ri­o­rul loca­li­tă­ţii se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în gru­puri pie­to­na­le mai mari de 6 per­soa­ne care nu apa­rţin ace­le­ia­şi fami­lii, pre­cum şi for­ma­rea unor ase­me­nea gru­puri;
 10. Ocu­pan­ții unui auto­ve­hi­cul, dacă nu sunt mem­bri ai ace­le­iași fami­lii, au obli­ga­ția de a pur­ta mas­că de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura.
 11. Se per­mi­te tranzi­ta­rea zonei caran­ti­na­te de către per­soa­ne­le care nu au domi­ci­li­ul pe raza aces­tu­ia, fiind inter­zi­să opri­rea în
 12. Prin gri­ja admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le şi a Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie al Judeţu­lui Con­stan­ța se vor sta­bili căi­le de cir­cu­la­ţie care tranzi­tea­ză zona res­pec­ti­vă şi aces­tea vor fi adu­se la cunoş­tinţa popu­la­ţi­ei.
 13. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea slu­j­be­lor reli­gi­oa­se doar în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, cu exce­pţia celor la care par­ti­ci­pă doar per­so­na­lul bise­ri­cesc. Pen­tru eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în exte­ri­or se va res­pec­ta nor­ma de 4 mp/persoană, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră, sta­bi­li­te prin Ordi­nul comun al Minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al Minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 14. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea slu­j­be­lor de înmor­mân­ta­re, doar în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, cu par­ti­ci­pa­rea a maxim 20 de per­soa­ne;
 15. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea eve­ni­men­te­lor de sta­re civi­lă cu pre­zenţa a maxim 20 de per­soa­ne în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor si res­pec­tiv 8 per­soa­ne în inte­ri­o­rul clă­di­rii, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră, sta­bi­li­te prin Ordi­nul comun al Minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al Minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 16. Se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie, ast­fel încât să aco­pe­re nasul şi gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani, pre­zen­te în spa­ţii publi­ce închi­se şi des­chi­se;
 17. Con­tro­lul măsu­ri­lor pri­vind limi­ta­rea depla­să­rii per­soa­ne­lor în/din zona men­țio­na­tă la art. 1, alin. 2 şi măsu­ri­le de ordi­ne publi­că vor fi orga­ni­za­te și coor­do­na­te de către Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța cu spri­ji­nul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța, al Poli­ți­ei loca­le (după caz), efec­ti­ve­lor din cadrul Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța, Direc­ți­ei Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stan­ța, Comi­sa­ri­a­tu­lui Jude­țean pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tu­lui de Stat pen­tru Con­tro­lul în Trans­por­tul Ruti­er sau altor fac­tori desem­nați prin dis­po­zi­ție a pri­ma­ru­lui uni­tă­ții admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le.

ART. 5  Se limi­tea­ză numă­rul de per­soa­ne în cazul maga­zi­ne­lor sau centrelor/parcurilor comer­ci­a­le ast­fel încât să se asi­gu­re 8 mp/persoana cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de dis­tanţa­re.

ART. 6 Maga­zi­ne­le sau Centrele/parcurile comer­ci­a­le își vor recon­fi­gu­ra, aco­lo unde este posi­bil, cir­cu­i­te­le, ast­fel încât să se asi­gu­re cir­cu­i­te uni­ce, sepa­ra­te pen­tru intra­re și pen­tru ieși­re, pozi­țio­na­te con­struc­tiv nea­d­ia­cent.

ART. 7 Ope­ra­to­rii eco­no­mici care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de trans­port per­soa­ne şi care tranzi­tea­ză zona caran­ti­na­tă vor putea efec­tua opriri în sta­ţi­i­le pro­prii pen­tru urca­rea sau cobo­rârea călă­to­ri­lor. Ope­ra­to­rii vor lua măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru limi­ta­rea acce­su­lui în mij­loa­ce­le de trans­port ast­fel încât să fie res­pec­ta­te măsu­ri­le de dis­tanţa­re fizi­că, pre­cum și pen­tru pur­ta­rea măş­tii de pro­te­cţie, ast­fel încât să aco­pe­re nasul şi gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani.

  ART. 8 Toa­te insti­tu­ți­i­le publi­ce vor ana­li­za posi­bi­li­ta­tea și vor dis­pu­ne măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru orga­ni­za­rea pro­gra­mu­lui cu publi­cul numai în baza unor pro­gra­mări efec­tu­a­te în pre­a­la­bil.

ART. 9 Toa­te insti­tu­ți­i­le publi­ce vor desem­na din cadrul per­so­na­lu­lui pro­priu res­pon­sa­bili pen­tru orga­ni­za­rea flu­xu­lui cu cetă­țe­nii.

ART. 10  Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că a Judeţu­lui Con­stan­ța va eva­lua şi pri­o­ri­ti­za oport­u­ni­ta­tea de tes­ta­re a per­soa­ne­lor şi va trans­mi­te soli­ci­tă­ri­le de spri­jin cu mate­ri­a­le sani­ta­re şi per­so­nal de spe­cia­li­ta­te către Insti­tu­tul Naţio­nal de Sănă­ta­te Publică/Ministerul Sănă­tă­ţii.

ART. 11 Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stan­ța va asi­gu­ra trans­mi­te­rea mesa­je­lor de aver­ti­za­re prin sis­te­mul RO-ALERT către popu­la­ţia din loca­li­ta­tea caran­ti­na­tă, cu măsu­ri­le ce tre­bu­ie res­pec­ta­te pe tim­pul insti­tu­i­rii caran­ti­nei.

 ART. 12 (1) Neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te de pre­zen­tul ordin atra­ge răs­pun­de­rea dis­ci­pli­na­ră, civi­lă, con­tra­ven­țio­na­lă sau pena­lă, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 64 din legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

(2) Sunt abi­li­ta­te să veri­fi­ce res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de mai sus cate­go­ri­i­le de per­so­nal pre­vă­zu­te la art. 67 din legea nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

ART. 13 Alte măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea răs­pân­di­rii SARS-CoV‑2, pre­cum și pen­tru solu­țio­na­rea unor pro­ble­me deo­se­bi­te pe peri­oa­da caran­ti­nei vor fi sta­bi­li­te prin Cen­trul Jude­țean de Coor­do­na­re și Con­du­ce­re a Inter­ven­ți­ei Con­stan­ța.

ART. 14 Pri­mă­ria U.A.T. Efo­rie va între­prin­de demer­suri, prin gri­ja Comi­te­tu­lui Local pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, pen­tru:

 1. res­pec­ta­rea pe teri­to­ri­ul U.A.T‑ului a măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii infec­tă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2, în con­for­mi­ta­te cu pre­zen­ta Hota­râre.
 2. infor­ma­rea popu­la­ți­ei asu­pra defi­ni­ței de caz pri­vind con­tac­tul direct, așa cum este sta­bi­li­tă de către Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că.
 3. 3. asi­gu­ra­rea dez­in­fe­cţi­ei zil­ni­ce a spa­ţi­i­lor publi­ce, con­form calen­da­ru­lui sta­bi­lit de către Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stanţa.
 4.   colec­ta­rea deşe­u­ri­lor şi asi­gu­ra­rea fun­cţio­nă­rii con­ti­nue a ser­vi­ci­i­lor de uti­li­tă­ţi publi­ce.
 5. asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii apro­vi­zio­nă­rii cu ali­men­te şi bunuri de stric­tă nece­si­ta­te pen­tru per­soa­ne­le fără susţi­nă­tori sau fără posi­bi­li­tă­ţi de asi­gu­ra­re a sub­zis­tenţei.
 6. asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii apro­vi­zio­nă­rii cu medi­ca­men­te nece­sa­re tra­ta­men­tu­lui uzu­al al popu­la­ţi­ei prin uni­tă­ți­le far­ma­ce­u­ti­ce spe­ci­fi­ca­te în ana­li­za de risc.

ART. 15 Prin gri­ja Secre­ta­ri­a­tu­lui Teh­nic Per­ma­nent al Comi­te­tu­lui Judeţean pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stanţa, pre­zen­ta hotă­râre se trans­mi­te Comi­te­tu­lui Naţio­nal pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă şi Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, în vede­rea emi­te­rii Ordi­nu­lui Şefu­lui Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă pri­vind pre­lun­gi­rea măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă pen­tru U.A.T. Efo­rie, judeţul Con­stanţa, mem­bri­lor Comi­te­tu­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța și pri­mă­ri­ei Efo­rie.

PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT, SILVIU-IULIAN COȘA.
Vice­pre­șe­din­te CJSU,
Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, Pre­șe­din­te, Mihai Lupu.
Vice­pre­șe­din­te CJSU,
Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță ”Dobro­gea” al jude­țu­lui Con­stan­ța
Desem­nat Inspec­tor șef, Roș­ca Ionel.

H 105 pre­lun­gi­re UAT Efo­rie


Man­ga­lia News, 10.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply