ASTRONOMIE. MITOLOGIE. RELIGIE | „Marea Conjuncție” ar putea fi o explicație pentru „Steaua Magilor” | Miron Scorobete

0
200

ASTRONOMIE. MITOLOGIE. RELIGIE | „Marea Conjuncție” ar putea fi o explicație pentru „Steaua Magilor”.

Sols­ti­ţi­ul de iar­nă 2020, ce mar­chea­ză înce­pu­tul ier­nii astro­no­mi­ce, are loc la 21 decem­brie. Acest eve­ni­ment este dub­lat în 2020 de un feno­men astro­no­mic spec­ta­cu­los: „Marea Con­junc­ție”, o întâl­ni­re des­tul de rară a pla­ne­te­lor Jupi­ter și Saturn, potri­vit Obser­va­to­ru­lui Astro­no­mic „Ami­ral Vasi­le Ursea­nu”.

Dacă ar fi să puteți obser­va cerul doar o noap­te în 2020, ale­geți noap­tea de 21 decem­brie! Aces­ta este sfa­tul pe care îl dau spe­cia­liș­tii de la Obser­va­to­rul Astro­no­mic Bucu­rești. Asta pen­tru că aceas­tă cea mai lun­gă noap­te a anu­lui coin­ci­de și cu un feno­men astro­no­mic care se întâm­plă des­tul de rar, cunos­cut sub nume­le de „marea con­junc­ție”: cele mai mari pla­ne­te din sis­te­mul solar, Jupi­ter și Saturn, se vor afla apa­rent foar­te aproa­pe una de cea­lal­tă, atât de aproa­pe, încât vor părea un astru dublu. S‑a spus că aceas­ta ar fi, de fapt, expli­ca­ția pen­tru „Stea­ua Magi­lor”.

Cele două pla­ne­te nu au mai fost atât de aproa­pe și de lumi­noa­se, așa cum vor fi la 21 decem­brie, de 800 de ani. La sols­ti­ți­ul de iar­nă din 21 decem­brie, Jupi­ter și Saturn vor părea, văzu­te de pe Pământ, ca o sin­gu­ră stea stră­lu­ci­toa­re, pen­tru că orbi­te­le de 12 și res­pec­tiv 29 de ani ale celor două pla­ne­te se ali­ni­a­ză.

***

Dacă „întâl­ni­rea” din noap­tea aceas­ta din­tre Jupi­ter şi Saturn inte­re­sea­ză lumea şti­inţi­fi­că de pe întreg glo­bul, pen­tru noi ea are o cono­ta­ţie cu totul spe­cia­lă. La înce­put, ome­ni­rea îl vene­ra pe Saturn (Cro­nos), fiul lui Cae­lus și al Ter­rei, al Ceru­lui şi al Pămân­tu­lui. Soţia sa era Rhea, al cărei nume îl poar­tă un sat de lân­gă Haţeg. În tim­pul său a exis­tat mult evo­ca­ta şi regre­ta­ta Vâr­stă de Aur. El a fost tatăl zei­lor, prin­tre care Jupi­ter, cel mai ves­tit din­tre ei. Aces­ta, cum se întâm­plă de regu­lă între gene­ra­ţii, a dorit să fie el stă­pâ­nul lumii, a făcut o „revo­lu­ţie”, prin niş­te sfori tra­se ca în toa­te revo­lu­ţi­i­le l‑a învins pe Saturn şi s‑a insta­lat el în tron.

Iar acum ceva cu totul inte­re­sant şi care nu s‑a mai spus de către nimeni, e obser­va­ţia noas­tră.

Gre­cii şi roma­nii s‑au orien­tat ime­di­at, au văzut din­co­tro bate vân­tul – erau navi­ga­tori expe­ri­men­ta­ţi – şi, pe loc, au tre­cut de par­tea lui Jupi­ter, declarându‑l zeul lor suprem. Dacii însă nu. Ei au rămas fideli bătrâ­nu­lui Cro­nos. Şi cum l‑ar fi putut tră­da, când pen­tru ei Cro­nos nu era altul decât Zamo­l­xe al lor. Iată:
- Μνασέας δέ παρά Γέταις τòν Κρỏνον τιμασται καί καλεισται Ζαμολξιν („Mna­ses [ne spu­ne] că geţii îl ado­ră pe Cro­nos, pe care‑l numesc Zamo­l­xis” – Patri­ar­hul Pho­ti­os, sec. IX, Lexic grec);
- Ζαμολξις, ώ Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες („Zamo­l­xis, care este ado­rat de geţi, fiind soco­tit drept Cro­nos” – Dio­ge­ne Lae­rţiu);
- Σάλμοξις ό Κρόνος („Zal­mo­xis Cro­nos” – Hesy­chius).
- Auto­rii vechi îl numeau pe Cro­nos Διός Δακίη – Deus Daci­ae – „Zeul Daci­ei”.

Iar dacii nu doar că i‑au rămas cre­din­cioşi lui Cro­nos, ci i‑au per­pe­tu­at şi miri­fi­ca Vâr­stă de Aur într-un chip ori­gi­nal: au trans­for­mat tim­pul în spa­ţiu, au transpus Vâr­sta de Aur în cuprin­sul tărâ­mu­lui lor care a deve­nit Ţara Auru­lui.

Vedeţi deci ce per­spec­ti­ve colo­sa­le des­chi­de întâl­ni­rea din noap­tea aceas­ta din­tre Jupi­ter şi Saturn. Va fi o între­ve­de­re de tai­nă, care nu va fi acce­si­bi­lă nici obser­va­toa­re­lor celor mai bine dota­te, nici son­de­lor spa­ţi­a­le. Poa­te doar poeţii să dibu­ias­că ceva. Dacă vom pri­mi un semn din par­tea lor, vi‑l vom face cadou de săr­bă­tori.

Miron Sco­ro­be­te, 21 decem­brie 2020.


Man­ga­lia News, 21.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply