Arca TV: Tuturor românilor, cele mai bune urări din partea Arca TV! Vă mulțumim pentru susținere și pentru că ne urmăriți!

0
346

Lucian Bla­ga: ”Din par­tea mea, cu drag, pen­tru toti româ­nii, cele mai bune urări. În anul care a tre­cut, am reu­șit să aju­tăm, cât de mult am putut, să fim aproa­pe de româ­nii din toa­tă lumea, să inspi­răm, să pro­mo­văm Româ­nia și să încer­căm să deve­nim mai buni și mai uniți. Vă doresc din par­tea echi­pei Arca TV sănă­ta­te și un an mai bun. Vom încer­ca să pro­mo­văm și să inspi­răm minu­na­ții români de ori­un­de de pe glob, pen­tru că știm că sun­tem capa­bili, inte­li­genți și uniți. La anul vom deve­ni mai buni și mai pre­zenți și ne pre­gă­tim să vă ofe­rim mul­te sur­pri­ze. Mul­țu­mim tutu­ror sus­ți­nă­to­ri­lor și un sin­cer LA MULȚI ANI!”

Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.

MN: La mulți ani, cu Săr­bă­tori liniș­ti­te, sănă­ta­te și bucu­rii, dra­gă Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA! La mulți ani, Arca TV, de aici, de la mal de Mare Nea­gră, cu ini­ma cal­dă și gân­dul la voi, cei de pes­te mări și țări, care țineți aprin­să can­de­la româ­nis­mu­lui, prin tot ceea ce faceți. Sun­tem deo­se­bit de ono­rați să vă fim par­te­neri media în pro­iec­te­le voas­tre minu­na­te. (Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, 27.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply