Aprindeți lumânările!” — îndemnul lunii decembrie | Tenn lys! | Episodul 4 | La pas, prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | VIDEO

0
152

Aprindeți lumânările!” — îndemnul lunii decembrie | Tenn lys! | Episodul 4 | La pas, prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie | VIDEO

Zăpa­da se lasă aștep­ta­tă și tind să cred că anul aces­ta Cră­ci­u­nul va veni cu umbre­la.  Nop­ți­le sunt mai întu­ne­ca­te și efor­tu­ri­le de a deco­ra case­le și stră­zi­le, dau via­ță ora­șu­lui. Până la urmă,nu putem împie­di­ca noap­tea să vină, dar putem ale­ge să vedem Lumi­na din jurul nos­tru, în deco­ruri, în Luna Pli­nă, dar mai ales în oameni.

Să întâm­pi­năm săr­bă­toa­rea sfân­tă a Cră­ci­u­nu­lui cu RECUNOȘTINȚĂ pen­tru ziua ce am apu­cat să traim, căci, chiar dacă pare greu de cre­zut, exis­tă oameni care o duc mai greu decât noi. Până la urmă depin­de de noi cu cine ne com­pa­răm. Să găsim în noi ACCEPTAREA a tot ceea ce ne este dat și nu putem schim­ba.

Ura stâr­neș­te cer­turi, dar dra­gos­tea aco­pe­ră toa­te gre­șe­li­le” — zice un vechi pro­verb. Să IERTĂM, așa­dar celor ce ne gre­șesc, căci până și Dum­ne­zeu așteap­tă să ne dăm ulti­ma sufla­re, pen­tru ca apoi să ne che­me la Marea Jude­ca­tă. Atunci, cine sun­tem noi să jude­căm pe alții?

Tenn lys, nå strå­ler alle, de fire lys for ham
som els­ker alt som lever, hver løve og hvert lam
tenn lys for him­me­l­kon­gen, som gje­ter­flo­k­ken så
nå møtes jord og him­mel, i bar­net lagt på strå.

.….….….….….….….…..

Aprin­deti lumâ­nă­ri­le, să stră­lu­ceas­că toa­te patru pen­tru El,
Cel ce iubeș­te toa­tă sufla­rea, fie­ca­re leu și fie­ca­re miel,
Aprin­deti lumâ­nă­ri­le, pen­tru Impă­ra­tul Ceru­lui,
Păs­to­rul ceru­lui și al pămân­tu­lui, în iesle de paie năs­cut.

Poves­tea prun­cu­lui năs­cut în iesle, până la urmă, des­pre asta este: des­pre dra­gos­tea cu care sun­tem datori unii alto­ra, dra­gos­tea ato­tvin­de­că­toa­re. „Dra­gos­tea este înde­lung răb­dă­toa­re, este pli­nă de bună­ta­te: dra­gos­tea… aco­pe­ră totul, cre­de totul, nădăj­du­ieș­te totul, sufe­ră totul. Dra­gos­tea nu va pieri nici­o­da­tă. (Corin­te­ni 13:4, 7–8)

Vă las în com­pa­nia între­gu­lui cân­tec Tenn lys, dorin­du-vă tutu­ror Săr­bă­tori bine­cu­vân­ta­te, cu liniș­te sufle­teas­că și bucu­rii în casă. Să ne rugăm în aces­te zile pen­tru pacea lumii, pen­tru întă­ri­rea în cre­din­ță, pen­tru înțe­le­ge­re între oameni, pen­tru ca pâi­nea cea de toa­te zile­le să nu ne lip­seas­că.

Lili­a­na Pin­ti­lie, San­d­vi­ka, Norway, decem­brie 2020.

”Vă îmbră­ți­șez cu mult drag, din Țara lui Moș Cră­ciun”.

MN: Alte gân­duri scri­se atât de inspi­rat de Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­den­ta noas­tră dra­gă din ”Nor­dul înde­păr­tat” și publi­ca­te de Man­ga­lia News, sub gene­ri­cul ”La pas, prin Țara lui Moș Cră­ciun”, puteți citi aici: https://s9.ro/1b09.


Man­ga­lia News, 20.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply