Străzile din stațiunea Neptun se asfaltează, cu fonduri UE

0
325

Străzile din stațiunea Neptun se asfaltează, cu fonduri UE

În aceas­tă peri­oa­dă, Pri­mă­ria Man­ga­lia con­ti­nuă pro­iec­tul de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii din sta­țiu­nea Nept­un-Olimp, cu finan­ța­re euro­pea­nă. În pre­zent, se toar­nă covo­rul asfal­tic pe stră­zi­le Cri­nu­lui, Gării, Plo­pi­lor, iar în para­lel se lucrea­ză la tro­tu­a­re pe stră­zi­le Plo­pi­lor și Ale­ea Stea­guri. De ase­me­nea, pe stra­da Fale­za Nept­un se lucrea­ză la caro­sa­bil și la sis­te­mul de ilu­mi­nat stra­dal. Pe cele­lal­te arte­re cuprin­se în pro­iect, s‑a deco­per­tat caro­sa­bi­lul, urmând să se exe­cu­te eta­pe­le pre­mer­gă­toa­re pro­ce­su­lui de asfal­ta­re.

”În peri­oa­da verii, la cere­rea turiș­ti­lor și agen­ți­lor eco­no­mici, lucră­ri­le au fost sis­ta­te, dar s‑au relu­at după înche­ie­rea sezo­nu­lui esti­val și spe­răm ca până în iunie 2021 stră­zi­le din Nept­un să fie deja moder­ni­za­te”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. El a mai sub­li­ni­at că, în ulti­mii ani, sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei au intrat într-un pro­ces acce­le­rat de rea­bi­li­ta­re, cu bani euro­peni.

”În foar­te scurt timp, vom fina­li­za pro­iec­tul de moder­ni­za­re a sta­țiu­nii Saturn, iar în pri­mă­va­ra anu­lui vii­tor recep­țio­năm și lucră­ri­le de la Nept­un și par­ți­al Olimp. Toa­te aces­tea se rea­li­zea­ză cu fon­duri UE, neram­bu­r­sa­bi­le. Tot­o­da­tă, lucrăm intens să atra­gem bani euro­peni pen­tru moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor Venus, Jupi­ter și Cap Auro­ra”, a mai spus Radu Cris­ti­an. El a mai pre­ci­zat că Pri­mă­ria Man­ga­lia are în deru­la­re încă un pro­iect euro­pean, care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia-Saturn.


Man­ga­lia News, 27.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply