Primăria Mangalia scoate la concurs trei posturi de execuție vacante

0
483

Anunț de con­curs nr. 64484/18.11.2020 pen­tru func­ții con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție vacan­te.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de 14.12.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 16.12.2020, ora 11:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, con­form pre­ve­de­ri­lor art. II din Legea nr. 203/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii nr. 55/2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19 şi ale H.G. nr. 286/2011, pen­tru ocu­pa­rea urmă­toa­re­lor pos­turi con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie vacan­te:
1 post de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Biro­ul Par­curi şi Spa­ţii Verzi;
1 post de refe­rent (expert romi) treap­ta pro­fe­sio­na­lă debu­tant – Com­par­ti­men­tul Moni­to­ri­za­re,
Ana­li­ză Sta­tis­ti­că, Indi­ca­tori Asis­tenţă Soci­a­lă şi Inclu­ziu­ne Soci­a­lă;
1 post de şofer treap­ta pro­fe­sio­na­lă I – Biro­ul Par­curi şi Spa­ţii Verzi.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui de refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA:
– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;
– vechi­me în mun­că – mini­mum 7 ani.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui de refe­rent (expert romi) treap­ta pro­fe­sio­na­lă debu­tant:
– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;
– ade­ve­rin­ță din par­tea unei orga­ni­za­ții legal con­sti­tu­i­te a romi­lor prin care ates­tă apar­te­nen­ța can­di­da­tu­lui la etnia romă;
– vechi­me în mun­că – nu este nece­sa­ră.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui de şofer treap­ta pro­fe­sio­na­lă I:
– stu­dii medii sau gene­ra­le;
– per­mis de con­du­ce­re cate­go­ria B, C, D, D1;
– vechi­me în mun­că – mini­mum 7 ani;
– ates­tat pro­fe­sio­nal trans­port per­soa­ne;
– fişa medi­ca­lă;
– aviz psi­ho­lo­gic eli­be­rat de un cabi­net auto­ri­zat de Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor;
– cazi­er auto.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se depun la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, în peri­oa­da 18.11.2020 – 03.12.2020, ora 18:00 şi vor conţi­ne în mod obli­ga­to­riu:
a) cere­re de înscri­e­re la con­curs adre­sa­tă con­du­că­to­ru­lui auto­ri­tă­ţii sau insti­tu­ţi­ei publi­ce orga­ni­za­toa­re;
b) copia actu­lui de iden­ti­ta­te sau ori­ce alt docu­ment care ates­tă iden­ti­ta­tea, potri­vit legii, după caz;
c) copi­i­le docu­men­te­lor care să ates­te nive­lul stu­di­i­lor şi ale altor acte care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări, pre­cum şi copi­i­le docu­men­te­lor care ates­tă înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce ale pos­tu­lui soli­ci­ta­te de auto­ri­ta­tea sau insti­tu­ţia publi­că;
d) car­ne­tul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rinţe­le care ates­tă vechi­mea în mun­că, în mese­rie şi/sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor, în copie;
e) cazi­e­rul judi­ci­ar sau o decla­ra­ţie pe pro­pria răs­pun­de­re că nu are ante­ce­den­te pena­le care să‑l facă incom­pa­ti­bil cu fun­cţia pen­tru care can­di­dea­ză;
f) ade­ve­rinţă medi­ca­lă care să ates­te sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui sau de către uni­tă­ţi­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
g) cur­ri­cu­lum vitae;
h) alte docu­men­te rele­van­te pen­tru desfă­şu­ra­rea con­cur­su­lui.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs sau în copii lega­li­za­te.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, la tele­fon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606 și e‑mail: [email protected]

Anunt-avi­zi­er

Bibli­o­gra­fii

For­mu­lar-con­curs-con­trac­tu­ali.


Man­ga­lia News, 20.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply