Experiența nu trebuie subestimată niciodată… (II)

0
221

Un cli­ent m‑a între­bat cât îl cos­tă să îi schimb dis­tri­bu­ția la mași­nă.
Am răs­puns: 550 lei.
El a spus: Atât de scump, pen­tru acest ser­vi­ciu?
Am între­bat: Cât crezi că te-ar cos­ta?
El îmi răs­pun­de: 250–300 lei, maxim. Este o trea­bă des­tul de sim­plă, nu‑i așa?
-Pen­tru 100 lei maxim, te invit să o faci sin­gur.
-Dar…, nu știu cum să o fac.
-Pen­tru inca 100–150 lei te voi învă­ța cum să o faci. Deci, pe lân­gă fap­tul că vă eco­no­mi­siți banii, veți avea cunoș­tin­țe pen­tru data vii­toa­re când doriți.
-I s‑a părut corect și a accep­tat.
-Dar pen­tru a înce­pe aveți nevo­ie de instru­men­te: inbu­suri, șuru­bel­ni­țe, chei, ele­va­tor, tru­sa de cale, sili­con de etan­sa­re. Dar, de ase­me­nea, o lam­pă bună pen­tru a vedea bine si bine­în­țe­les pro­ce­du­ra de schim­ba­re cu toa­te date­le nece­sa­re
-Dar nu am toa­te aces­te echi­pa­men­te și nu pot să le cum­păr oda­tă pe toa­te.
-Bine atunci, cu 200 lei, îți închi­ri­ez lucru­ri­le mele, ast­fel încât să le poți face.
-Bine, a spus el.
-Bine! Marți aștept să începi să faci trea­ba asta.
-Dar nu pot marți, am timp doar astăzi.
-Îmi pare rău, dar sunt dis­po­ni­bil doar marți, să vă învăț și să vă împru­mut lucru­ri­le mele. Cele­lal­te zile sunt ocu­pa­te cu cei­lalți cli­enți.
-Bine! Înseam­nă că va tre­bui să-mi sacri­fic ziua de marți, să renunț la acti­vi­tă­ți­le mele.
-Am uitat. Pen­tru a‑ți face sin­gur mun­ca, tre­bu­ie să plă­tești și obli­ga­ții nepro­duc­ti­ve.
-Asta ce înseam­nă? Ce este asta?
-Con­ta­bil, taxe fis­ca­le, TVA, secu­ri­ta­te, asi­gu­ra­re, com­bus­ti­bil etc.
-Oh, nu! Pen­tru a fina­li­za aces­te sar­cini, voi chel­tui mai mulți bani și voi pier­de mult timp! Tu știi asta! Poți să o faci pen­tru mine, urgent?
-Bine. Voi pre­găti tot ce ai nevo­ie si marți, la 6:30, am te astept!
-La 6.30am? Nu! E prea devre­me pen­tru mine! De obi­cei mă tre­zesc mai târ­ziu .…. Știi, m‑am gân­dit la asta. Mai bine faci trea­ba. Pre­fer să vă plă­tesc cei 550 pen­tru un ser­vi­ciu. Dacă ar fi să o fac, nu ar fi per­fect și m‑ar cos­ta mult mai mult plus că aș ris­ca sa stric masi­na!

Când plătiți pen­tru exe­cu­ta­rea unui ser­vi­ciu, nu plătiți doar pen­tru mate­ri­a­lul folo­sit, ci și pen­tru:
- Cunoș­tin­țe,
- Expe­rien­ță,
- Stu­dii,
- Instru­men­te,
- Ser­vi­cii,
- Timp,
- Res­pon­sa­bi­li­ta­te,
- Pro­fe­sio­na­lism,
- Garan­ție,
- Diplo­me,
- Sacri­fi­cii,
- Asi­gu­rări,
- Pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le.

Nimeni nu poa­te deni­gra mun­ca alto­ra, jude­când pre­țu­ri­le. Numai prin cunoaș­te­rea tutu­ror ele­men­te­lor nece­sa­re pen­tru pro­du­ce­rea unei anu­mi­te ope­ra­tiuni se poa­te eva­lua cos­tul real al aces­te­ia. (pre­lu­a­re de pe inter­net).


Man­ga­lia News, 23.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply