De la aproape către departe, cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai și Vama Veche’, într‑o expoziție găzduită zilele acestea de Muzeul Țăranului Roman din Bucuresti [galerie FOTO]

0
354

De la aproa­pe către depar­te, car­to­gra­fi­eri vizu­a­le ale spa­ți­u­lui 2 Mai și Vama Veche, într‑o expo­zi­ție găz­du­i­tă zile­le aces­tea de Muze­ul Țăra­nu­lui Roman din Bucuresti.

Un eve­ni­ment care este atât un pri­lej de bucu­rie cât și de man­drie pen­tru noi, local­ni­cii din 2 Mai-Vama Veche. Isto­ria regiu­nii noas­tre are un loc apar­te în tra­di­ți­i­le autoh­to­ne, iar far­me­cul aces­tui ținut este des­cris de nenu­mă­rați artiști. Feli­ci­tări, Iuli­a­nei Dumi­tru, autoa­rea expo­zi­ți­ei pen­tru ini­ția­ti­vă și mul­țu­mim pen­tru invi­ta­ția de a păși în lumea veche a satu­lui nostru. 

Și, toc­mai pen­tru că aceas­tă zonă era renu­mi­tă în sfe­ra artiș­ti­lor, oda­tă cu des­chi­de­rea Cămi­nu­lui Cul­tu­ral din 2 Mai, vom relua seria eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le și a expo­zi­ți­i­lor care au făcut din micul nos­tru sat pes­că­resc un pol al cul­tu­rii în peri­oa­da esti­va­la. Ne vom reîn­toar­ce la tra­di­ți­i­le nescri­se și vom rea­du­ce far­me­cul din 2 Mai-ul de altădată!

Daniel Geor­ges­cu: Feli­ci­tări, Iuli­a­na Dumitru!

Sur­sa: Se poa­te mai mult. Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

MN: Vă invi­tăm să citiți și pri­mul arti­col des­pre acest eve­ni­ment cul­tu­ral: De la aproa­pe către depar­te. Car­to­gra­fi­eri vizu­a­le ale spa­ți­u­lui 2 Mai și Vama Veche, la Muze­ul Națio­nal al Țăra­nu­lui Român


Man­ga­lia News, 19.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply