Au început verificările administrative și de eligibilitate pe microgranturi și granturi pentru capital de lucru 

0
169

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a anun­țat, prin inter­me­diu­lui plaftor­mei granturi.imm.gov.ro, fap­tul că au înce­put veri­fi­că­ri­le admi­nis­tra­ti­ve și de eli­gi­bi­li­ta­te pen­tru măsu­ri­le 1 — micro­gran­turi și 2 — gran­turi pen­tru capi­tal de lucru și au fost intro­du­se două noi func­țio­na­li­tăți în sis­tem: Con­tes­ta­ții și Cla­ri­fi­cări.

Mai exact, în con­tu­ri­le apli­can­ți­lor pe cele 2 măsuri a apă­rut ieri, 12 noiem­brie 2020, urmă­to­rul anunț:

Având în vede­re că pen­tru măsu­ri­le 1 și 2 au înce­put veri­fi­că­ri­le admi­nis­tra­ti­ve și de eli­gi­bi­li­ta­te, înce­pând de joi, 12.11.2020, sunt dis­po­ni­bi­le func­țio­na­li­tă­ți­le de răs­puns la even­tu­a­le­le cla­ri­fi­cări, pre­cum și depu­ne­rea con­tes­ta­ți­i­lor, în cazul în care nu veți fi de acord cu deci­zia pri­mi­tă. Răs­pun­su­ri­le la cere­ri­le de cla­ri­fi­ca­re, pre­cum și con­tes­ta­ți­i­le, se vor trans­mi­te numai prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei elec­tro­ni­ce de înscri­e­re”.


Man­ga­lia News, 14.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply