Arca TV: Din culisele Matricei | Discuție liberă cu profesorii Florian Colceag și Daniel Onofrei [VIDEO]

0
331

Arca TV: Din culi­se­le Matri­cei | Dis­cu­ție libe­ră cu pro­fe­so­rii Flo­ri­an Col­ceag și Daniel Ono­frei.

Când ne întâl­nim, onli­ne, pen­tru un nou epi­sod al Matri­cei, exis­tă, îna­in­te de a înre­gis­tra emi­siu­nea, dis­cu­ții libe­re, o bucu­rie de a ne reîn­tâl­ni, de a dis­cu­ta liber des­pre ce se întâm­plă în lume și ce se întâm­plă cu noi. Aproa­pe de fie­ca­re dată, pro­fe­so­rul Flo­ri­an Col­ceag ne reîn­car­că de opti­mism și ne ara­tă cum stau lucru­ri­le, de unde­va, de sus, dintr‑o altă per­spec­ti­vă, un loc de unde mulți din­tre noi am uitat să obser­văm și să tră­im. Am con­si­de­rat că aceas­tă dis­cu­ție libe­ră meri­tă împăr­tă­și­tă și am înregistrat‑o, fără ca cei doi pro­fe­sori să știe des­pre acest lucru. Când dis­cu­ția s‑a ter­mi­nat, le-am spus că tre­bu­ie ca dis­cu­ția tre­bu­ie să fie publi­că și au fost de acord. Sper să folo­seas­că și să aju­te. (Lucian Bla­ga, CEO Arca TV).

Matri­cea, sâm­bă­tă, 28 noiem­brie, la ora 19.00 ora Româ­ni­ei.

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 28.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply