ANAF a elaborat procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată | Descarcă modelul de Cerere de eșalonare

0
316

Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a ela­bo­rat pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru apro­ba­rea pro­ce­du­rii de apli­ca­re a acor­dă­rii eşa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral. Anexa1_esalonare_plata11112020. Cere­ri­le depu­se de con­tri­bu­a­bili, atât îna­in­te, cât și după publi­ca­rea ordi­nu­lui în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, sunt ana­li­za­te de orga­ne­le fis­ca­le cen­tra­le în vede­rea solu­țio­nă­rii. Cere­ri­le vor putea fi depu­se prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tan­ță, după publi­ca­rea ordi­nu­lui in Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei.

Pro­iec­tul de ordin al pre­șe­din­te­lui ANAF pen­tru apro­ba­rea pro­ce­du­rii de apli­ca­re a acor­dă­rii eşa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral, pre­cum și pen­tru modi­fi­ca­rea Ordi­nu­lui pre­șe­din­te­lui Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă nr. 90/2016 pen­tru apro­ba­rea conţi­nu­tu­lui cere­rii de acor­da­re a eşa­lo­nă­rii la pla­tă şi a docu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve ane­xa­te aces­te­ia, pre­cum şi a Pro­ce­du­rii de apli­ca­re a acor­dă­rii eşa­lo­nă­rii la pla­tă de către orga­nul fis­cal cen­tral, poa­te fi con­sul­tat pe site-ul www.anaf.ro, la rubri­ca Trans­pa­ren­ță Deci­zio­na­lă. Pro­iec­tul de ordin a fost ela­bo­rat în vede­rea regle­men­tă­rii pro­ce­du­rii ce tre­bu­ie apli­ca­tă în mod uni­tar atât de către con­tri­bu­a­bili, cât si de către orga­ne­le fis­ca­le. De ase­me­nea, prin pro­iec­tul de ordin au fost ela­bo­ra­te și mode­le de for­mu­la­re­le uti­li­za­te de orga­ne­le fis­ca­le pen­tru solu­țio­na­rea cere­ri­lor depu­se de medi­ul de afa­ceri.

ANAF: For­mu­la­re­le uti­li­za­te de orga­ne­le fis­ca­le pen­tru solu­țio­na­rea cere­ri­lor depu­se de medi­ul de afa­ceri.

Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă au ela­bo­rat noi măsuri fis­ca­le în vede­rea spri­ji­ni­rii mediu­lui de afa­ceri, apro­ba­te prin Ordo­nan­ța de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 181/2020. Una din­tre prin­ci­pa­le­le faci­li­tăți fis­ca­le este eșa­lo­na­rea la pla­tă sim­pli­fi­ca­tă, care se acor­dă pe o peri­oa­dă de maxim 12 luni, pen­tru obli­ga­ți­i­le buge­ta­re dato­ra­te după decla­ra­rea stă­rii de urgen­ță.

Adop­ta­rea aces­tei faci­li­tăți a vizat sus­ți­ne­rea con­for­mă­rii la pla­tă și men­ți­ne­rea lichi­di­tă­ți­lor finan­ci­a­re pen­tru revi­ta­li­za­rea acti­vi­tă­ții con­tri­bu­a­bi­li­lor, ca efect al cri­zei sani­ta­re.

Con­di­ții de acor­da­re ce tre­bu­ie înde­pli­ni­te debi­tor:

a) să depu­nă cere­re până la data de 15 decem­brie 2020 inclu­siv, sub sanc­țiu­nea decă­de­rii. La cere­re, debi­to­rul poa­te ane­xa gra­fi­cul de eşa­lo­na­re cuprin­zând cuan­tu­mul pro­pus al rate­lor de eşa­lo­na­re;

b) să nu înre­gis­tre­ze obli­ga­ții buge­ta­re res­tan­te la data decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță, nes­tin­se la data eli­be­ră­rii cer­ti­fi­ca­tu­lui de ates­ta­re fis­ca­lă;

c) să nu se afle în pro­ce­du­ra fali­ment;

d) să nu se afle în dizol­va­re;

e) să aibă depu­se toa­te decla­ra­ți­i­le fis­ca­le;

f) să nu i se fi sta­bi­lit răs­pun­de­rea potri­vit legi­sla­ți­ei pri­vind insol­ven­ța și/sau răs­pun­de­rea soli­da­ră, potri­vit pre­ve­de­ri­lor art. 25 și 26 din Codul de pro­ce­du­ră fis­ca­lă.

Avan­ta­je­le acce­sa­rii eșa­lo­nă­rii la pla­tă sim­pli­fi­ca­te:

·  este o alter­na­ti­vă la măsu­ri­le fis­ca­le adop­ta­te după intra­rea în sta­rea de urgen­ță, în vede­rea sus­ți­ne­rii con­for­mă­rii volun­ta­re la pla­tă pen­tru obli­ga­ți­i­le acu­mu­la­te în peri­oa­da de cri­ză sani­ta­ră;

·  repre­zin­tă o pro­ce­du­ră sim­pli­fi­ca­tă de acor­da­re a eșa­lo­na­rii la pla­tă, pen­tru con­tri­bu­a­bi­lii care si-au achi­tat obli­ga­ți­i­le fis­ca­le dato­ra­te până la data intră­rii în sta­rea de urgen­ță;

·  se acor­dă numai în baza unei cereri la care se poa­te ata­șa o pro­pu­ne­re de gra­fic, fără a fi depu­se alte docu­men­te. Ter­me­nul de solu­țio­na­re este de cel mult 5 zile;

·  se sus­pen­dă exe­cu­ta­rea sili­tă pen­tru obli­ga­ți­i­le buge­ta­re ce fac obiec­tul eșa­lo­nă­rii la pla­tă;

·  nu se con­sti­tu­ie garan­ții;

·  nu se con­si­de­ră a fi res­tan­te obli­ga­ți­i­le buge­ta­re pe peri­oa­da eșa­lo­nă­rii la pla­tă;

· pe peri­oa­da eșa­lo­nă­rii la pla­tă, con­tri­bu­a­bi­lii tre­bu­ie să achi­te toa­te obli­ga­ți­i­le năs­cu­te în aceas­tă peri­oa­dă, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re a ter­me­ne­lor de pla­tă;

·  se poa­te soli­ci­ta, de două ori pe peri­oa­da de vala­bi­li­ta­te a eșa­lo­nă­rii la pla­tă, modi­fi­ca­rea eșa­lo­nă­rii la pla­tă prin inclu­de­rea în eșa­lo­na­re a obli­ga­ți­i­lor ce con­sti­tu­ie con­di­ție de men­ți­ne­re a vala­bi­li­tă­ții aces­te­ia;

·  se poa­te men­ți­ne eșa­lo­na­rea la pla­tă pier­du­tă, de două ori pe peri­oa­da de vala­bi­li­ta­te a eșa­lo­na­rii la pla­tă.

Un alt aspect pe care îl vizea­ză eșa­lo­na­rea sim­pli­fi­ca­tă este ace­la că, aceas­tă faci­li­ta­te fis­ca­lă poa­te fi acce­sa­tă și de către debi­to­rii care au în deru­la­re eșa­lo­nări la pla­tă acor­da­te potri­vit Codu­lui de pro­ce­du­ră fis­ca­lă, prin depu­ne­rea unei cereri la orga­nul fis­cal. Ast­fel, în cazul aces­to­ra se poa­te acor­da eșa­lo­na­rea la pla­tă pe o peri­oa­dă de maxim 12 luni, numai pen­tru obli­ga­ți­i­le buge­ta­re dato­ra­te după decla­ra­rea stă­rii de urgen­ță, con­di­ți­i­le mai sus men­țio­na­te fiind apli­ca­bi­le și în cazul lor.

Tot­o­da­tă, OUG nr. 181/2020, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al nr. 988 din 26 octom­brie 2020, mai pre­ve­de pre­lun­gi­rea măsu­ri­lor dis­pu­se prin Ordo­nan­ța de urgen­țã a Guver­nu­lui nr. 29/2020, pre­cum și în Ordo­nan­ța de urgen­țã a Guver­nu­lui nr. 48/2020, până la data de 25 decem­brie a.c.:

1.  Nu se cal­cu­lea­zã și nu se dato­rea­zã dobânzi și pena­li­tãți de întâr­zi­e­re con­form Codu­lui de pro­ce­du­rã fis­ca­lã, pen­tru obli­ga­ți­i­le fis­ca­le sca­den­te înce­pând cu data intrãrii în vigoa­re a Ordo­nan­ței de urgen­țã Guver­nu­lui nr. 29/2020 și nea­chi­ta­te pânã la data de 25 decem­brie 2020.

2. Nu sunt con­si­de­ra­te obli­ga­ții fis­ca­le res­tan­te, potri­vit legii, obli­ga­ți­i­le fis­ca­le sca­den­te înce­pând cu data intrãrii în vigoa­re a Ordo­nan­ței de urgen­țã Guver­nu­lui nr. 29/2020 și nea­chi­ta­te pânã la data de 25 decem­brie 2020.

3. Se sus­pen­dã sau nu încep mãsu­ri­le de exe­cu­ta­re sili­tã, prin soma­ție, popri­re și valo­ri­fi­ca­rea bunu­ri­lor la lici­ta­ție, a cre­an­țe­lor buge­ta­re, cu excep­ția exe­cu­tãri­lor sili­te care se apli­cã pen­tru recu­pe­ra­rea cre­an­țe­lor buge­ta­re sta­bi­li­te prin hotãrâri jude­cã­to­rești pro­nun­ța­te în mate­rie pena­lã, pre­cum și a aju­toa­re­lor de stat a căror recu­pe­ra­re a fost dis­pu­să printr‑o deci­zie a Comi­si­ei Europene/furnizorului aju­to­ru­lui de stat sau a unei instan­țe națio­na­le.

4. Nu se cal­cu­lea­zã și nu se dato­rea­zã dobânzi și pena­li­tãți, con­form Codu­lui de pro­ce­du­rã fis­ca­lã, pen­tru pla­ta cu întâr­zi­e­re a rate­lor din gra­fi­ce­le de eșa­lo­na­re nea­chi­ta­te pânã la data de 25 decem­brie 2020. În acest caz, orga­nul fis­cal com­pe­tent, din ofi­ciu, refa­ce gra­fi­cul de eșa­lo­na­re, cu res­pec­ta­rea peri­oa­dei de eșa­lo­na­re apro­ba­te.

5. Se sus­pen­dã con­di­ți­i­le de men­ți­ne­re a vala­bi­li­tã­ții eșa­lonãri­lor la pla­tã acor­da­te potri­vit legii. Aces­te con­di­ții se con­si­de­rã înde­pli­ni­te dacã debi­to­rii achi­tã obli­ga­ți­i­le afe­ren­te în ter­men de 30 de zile de la înce­ta­rea peri­oa­dei de apli­ca­re a aces­tor mãsuri fis­ca­le.

6. Pen­tru obli­ga­ți­i­le care repre­zin­tã con­di­ție de men­ți­ne­re a vala­bi­li­tã­ții înles­ni­ri­lor la pla­tã, con­tri­bu­a­bi­lii pot soli­ci­ta modi­fi­ca­rea eșa­lonãrii la pla­tã, cu con­di­ția ca cere­rea sã fie depusã pânã la expi­ra­rea ter­me­nu­lui men­țio­nat la pct. 5, pre­ve­de­ri­le art. 195 din Codul de pro­ce­du­rã fis­ca­lã apli­cân­du-se în mod cores­pun­zã­tor.

7. Obli­ga­ți­i­le buge­ta­re care repre­zin­tã con­di­ție de men­ți­ne­re a vala­bi­li­tã­ții înles­ni­ri­lor la pla­tã, inclu­siv cele cuprin­se în rate­le din gra­fi­ce­le de eșa­lo­na­re, nu sunt con­si­de­ra­te obli­ga­ții fis­ca­le res­tan­te.

8. Extin­de­rea ram­bu­r­sãrii TVA cu con­trol ulte­ri­or.

9. Ter­me­ne­le de pre­scrip­ție a drep­tu­lui orga­nu­lui fis­cal de a sta­bili cre­an­țe fis­ca­le și de a cere exe­cu­ta­rea sili­tã, pre­cum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere res­ti­tu­i­rea cre­an­țe­lor fis­ca­le, pre­vã­zu­te de Codul de pro­ce­du­rã fis­ca­lã, se sus­pen­dã sau nu încep sã cur­gã pânã la data de 25 decem­brie 2020.

Încă de la declan­șa­rea cri­zei sani­ta­re în Româ­nia de acum nouă luni, Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și ANAF au înțe­les difi­cul­tă­ți­le cu care se con­frun­tă com­pa­ni­i­le în asi­gu­ra­rea lichi­di­tă­ți­lor atât de nece­sa­re con­ti­nu­ă­rii acti­vi­tă­ții și pen­tru men­ți­ne­rea sala­ri­a­ți­lor.

MFP și ANAF au apre­ciat ca pri­mor­di­a­lă sana­ta­tea popu­la­ți­ei și a mediu­lui de afa­ceri, sens în care au cre­at un meca­nism de spri­ji­ni­re a con­tri­bu­a­bi­li­lor de bună cre­din­ță, ofe­rind un pachet de măsuri fis­ca­le, inclu­siv amâ­na­rea plă­ții obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re, pen­tru ca aceștia să nu resim­tă puter­nic efec­te­le nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei.

În plus, Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce și ANAF au înfi­in­țat veri­ta­bi­le nuclee de spe­cia­liști, care au fost în strân­să lega­tu­ră cu repre­zen­tanți ai mediu­lui de afa­ceri și care au mun­cit intens pen­tru dezvol­ta­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea ser­vi­ci­i­lor onli­ne pen­tru a fi acce­si­bi­le și intu­i­ti­ve, ast­fel încât con­tri­bu­a­bi­lii să  trea­că cu bine pes­te aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă, să rămâ­nă sănă­toși atât ei, cât și fami­li­i­le și afa­ce­ri­le lor.

De aici puteți des­căr­ca for­mu­la­re­le pre­vă­zu­te


Man­ga­lia News, 12.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply