VEGHEA ASUPRA LIMBII ROMÂNE’, cel mai recent volum semnat de Acad. Dr. Ioan Aurel Pop

0
247

VEGHEA ASUPRA LIMBII ROMÂNE’, cel mai recent volum sem­nat de Acad. Dr. Ioan Aurel Pop.

Aceas­tă car­te este una de ese­uri și nu de stu­dii eru­di­te. În aces­te ese­uri, insă, am pre­lu­at argu­men­te­le spe­cia­liș­ti­lor, din­co­lo de argu­men­te­le bunu­lui simţ, pe care le-am sem­na­lat de fie­ca­re dată. Este foar­te bine să ne vor­bim lim­ba și s‑o preţuim, dar, ca să facem acest lucru, tre­bu­ie s‑o și cunoaș­tem și nu ori­cum, ci corect.

”Lim­ba, ca și popo­rul care o folo­seș­te, are nevo­ie să fie apă­ra­tă, pro­te­ja­tă, feri­tă de intru­ziuni nefi­rești, ocro­ti­tă părin­teș­te. Lim­ba mater­nă o pri­mim cu toţii, din feri­ci­re, de la mame­le noas­tre, dar fap­tul aces­ta nu este sufi­cient pen­tru pros­pe­ri­ta­tea și pere­ni­ta­tea ei, nici pen­tru expri­ma­rea noas­tră corec­tă”. (Ioan Aurel Pop).

Inter­viu și foto: Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, Radio Româ­nia Cul­tu­ral.

MN: Volu­me remar­ca­bi­le, des­pre Isto­ria Româ­ni­ei, sem­na­te de aca­de­mi­cia­nul Ioan Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, vă reco­man­dăm să vă pro­cu­rați de AICI.


Man­ga­lia News, 31.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply