U.Z.P.R. lansează concursul profesional „Sens și contrasens în mass-media”

0
204

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia lansea­ză con­cur­sul pe anul 2020 cu tema „Sens și con­tra­sens în mass-media”, adre­sat tutu­ror mem­bri­lor orga­ni­za­ți­ei.

Mate­ri­a­le­le de pre­să care vor fi trans­mi­se spre juri­za­re vor tre­bui să reflec­te nenu­mă­ra­te­le fațe­te care au schim­bat cur­sul pro­fe­si­ei jur­na­lis­ti­ce în anul 2020, mar­cat de cri­za sani­ta­ră mondi­a­lă, care a afec­tat toa­te dome­ni­i­le vie­ții soci­a­le și poli­ti­ce de pe întrea­ga pla­ne­tă.

Vor fi lua­te în con­si­de­ra­re refe­ri­ri­le la abor­da­rea jur­na­lis­ti­că în noi­le con­di­ții, la res­pec­ta­rea deon­to­lo­gi­ei, la iden­ti­fi­ca­rea ști­ri­lor fal­se în noia­nul de infor­ma­ții con­tra­dic­to­rii care au fluc­tu­at pe toa­te cana­le­le de comu­ni­ca­re, la infor­ma­rea publi­cu­lui și la epi­soa­de­le de dez­in­for­ma­re, la rela­ția din­tre jur­na­list, în cali­ta­te de comu­ni­ca­tor, și ofi­ci­li­tă­ți­le care au mani­fes­tat în une­le rân­duri defi­cien­țe de trans­mi­te­re a infor­ma­ți­i­lor și lip­să de trans­pa­ren­ță, aspec­te sem­na­la­te și de orga­ni­za­ți­i­le inter­națio­na­le de pre­să. De ase­me­nea, se va juri­za impor­tan­ța demer­su­lui jur­na­lis­tic în tablo­ul soci­al gene­ral și se vor punc­ta acu­ra­te­țea, corec­ti­tu­di­nea, ade­vă­rul, sus­ți­ne­rea inte­re­su­lui cetă­țea­nu­lui și pro­fe­sio­na­lis­mul mate­ri­a­le­lor de pre­să care vor intra în com­pe­ti­ție.

Con­cur­sul este des­chis jur­na­liș­ti­lor, mem­bri UZPR, din toa­te cate­go­ri­i­le mass-media – print, audi­o­vi­zu­al și onli­ne, pre­cum și volu­me­lor de publi­cisti­că.

Înce­pând cu luna ianu­a­rie, până la 1 mar­tie 2021, for­mu­la­rul de înscri­e­re va putea fi des­căr­cat de pe site-ul Uniu­nii. Mate­ri­a­le­le vor putea fi tri­mi­se onli­ne, pre­cum și în for­mat fizic pe adre­sa sediu­lui cen­tral al UZPR.

Mate­ri­a­le­le de pre­să câști­gă­toa­re vor fi dis­tin­se cu tra­di­țio­na­le­le Pre­mii anu­a­le ale UZPR, la fie­ca­re sec­țiu­ne.

Invi­tăm pe aceas­tă cale mem­brii UZPR să par­ti­ci­pe la un con­curs menit să reflec­te­ze sta­di­ul adap­tă­rii pre­sei la con­di­ții socio-eco­no­mi­ce și poli­ti­ce excep­țio­na­le, fără pre­ce­dent, care au pus o enor­mă pre­siu­ne în anul 2020 pe actul comu­ni­că­rii și au sta­bi­lit repe­re noi pe rela­ția din­tre mass-media, public și auto­ri­tăți.

Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 24.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply