The Geopolitical Black Sea Encyclopaedia — Marea Enciclopedie a Mării Negre a fost lansată de editura Cambridge Scholars Publishing

0
222

Edi­tu­ra bri­ta­ni­că Cam­bri­d­ge Scho­lars Publishing a tipă­rit în pre­mie­ră mondi­a­lă pri­ma Enci­clo­pe­die dedi­ca­tă geo­po­li­ti­cii Mării Negre, edi­ta­tă de echi­pa de la Insti­tu­tul de Ști­in­țe Poli­ti­ce și Rela­ții Inter­națio­na­le al Aca­de­mi­ei Româ­ne „Ion I. C. Bră­ti­a­nu”, coor­do­na­tă de Prof. Univ. Dan Dun­ga­ciu.

Eve­ni­men­tul de lan­sa­re a căr­ții a avut loc ieri, 5 octom­brie 2020, în pre­zen­ța extra­or­di­na­ră a invi­ta­ți­lor: dl. Bogdan Lucian Aures­cu, Minis­tru al Afa­ce­ri­lor Exter­ne al Româ­ni­ei; dl. Con­stan­tin Ione­scu, Con­si­li­er de Stat în cadrul Depar­ta­men­tu­lui Secu­ri­tă­ţii Naţio­na­le; His Exce­l­len­cy, Mr. Andrew Noble, Amba­sa­dor al Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii și Irlan­dei de Nord în Româ­nia; dl. Răzvan Theo­do­res­cu, Aca­de­mi­cian, Vice­preşe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne; dl. Dan Miha­la­che, Amba­sa­dor Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţi­ar în Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii şi Irlan­dei de Nord.

Eve­ni­men­tul a avut loc în cur­tea Aca­de­mi­ei Româ­ne și a fost mode­rat de dl. Vic­tor Voicu, Aca­de­mi­cian, Vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Ima­gini de la eve­ni­ment, aici: 

The Geo­po­li­ti­cal Bla­ck Sea Ency­clo­pa­e­dia cer­ce­tea­ză regiu­nea Mării Negre din per­spec­ti­ve poli­to­lo­gi­ce, isto­ri­o­gra­fi­ce, socio­lo­gi­ce, eco­no­mi­ce, mili­ta­re, cul­tu­ro­lo­gi­ce, geo­gra­fi­ce și accen­tu­ea­ză evo­lu­ți­i­le de ordin geo­po­li­tic din peri­me­trul aces­tui spa­țiu com­pli­cat. Cuprin­sul volu­mu­lui reu­neș­te ana­li­ze­le cer­ce­tă­to­ri­lor din cadrul Insti­tu­tu­lui de Ști­in­țe Poli­ti­ce și Rela­ții Inter­națio­na­le „Ion I. C. Bră­ti­a­nu” al Aca­de­mi­ei Româ­ne și a 19 experți-cola­bo­ra­tori impli­cați, cu pri­vi­re la rolul edi­fi­cant pe care Marea Nea­gră și l‑a asu­mat în con­tex­tul geo­po­li­ti­cii euro­pe­ne și al cli­ma­tu­lui gene­ra­tor de par­te­ne­ri­a­te „esti­ce”, bal­ca­ni­ce, „euro-asi­a­ti­ce”.

Aceas­tă Enci­clo­pe­die este scri­să pen­tru publi­cul occi­den­tal, pen­tru care Marea Nea­gră nu este un subiect fami­li­ar, nici ca isto­rie, nici ca pre­zent”, men­tio­nea­ză   Dan Dun­ga­ciu, Prof. Uni­ver­si­tar, Cate­dra de Socio­lo­gie, Uni­ver­si­ta­tea Bucu­res­ti.

Enci­clo­pe­dia geo­po­li­ti­că a Mării Negre ofe­ră infor­ma­ții fun­damen­ta­le și per­spec­ti­ve mul­ti­la­te­ra­le din raza de inte­res a geo­po­li­ti­cii, punand accent pe ges­tio­na­rea efor­tu­ri­lor poli­ti­ce, diplo­ma­ti­ce, mili­ta­re, eco­no­mi­ce ale sta­te­lor din zona de con­tact și de impact a Mării Negre (Rusia, Uniu­nea Euro­pea­nă, NATO, Penin­su­la Bal­ca­ni­că și Tur­cia).

Echi­pa Insti­tu­tu­lui de Ști­in­țe Poli­ti­ce și Rela­ții Inter­națio­na­le al Aca­de­mi­ei Româ­ne „Ion I. C. Bră­ti­a­nu” a publi­cat, anul tre­cut, la ace­eași edi­tu­ră bri­ta­ni­că o lucra­re amplă dedi­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri a Româ­ni­lor — 100 Years sin­ce the Gre­at Union of Roma­nia. 


Man­ga­lia News, 07.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply