Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 14 octombrie

0
215

Sfân­ta Cuvi­oa­să Paras­che­va, cunos­cu­ta si sub nume­le de Paras­chi­va, este prăz­nu­i­tă de către Bise­ri­ca Orto­do­xă in fie­ca­re an, pe 14 octom­brie. Cuvi­oa­sa este sar­ba­to­ri­ta, nu doar de catre Bise­ri­ca Orto­do­xa Româ­nă, ci si de catre alte bise­rici de rit orien­tal. De ase­me­nea, este cunos­cu­ta ca fiind sfân­ta patroa­nă a Mol­do­vei.

Paras­che­va s‑a nas­cut in seco­lul al XI-lea in satul Epi­va­ta din Tra­cia. Parin­tii aces­te­ia erau cres­tini, dar si bogati avand mul­te averi. Cuvi­oa­sa a fost bote­za­ta si cres­cu­ta de catre parin­tii ei in cre­din­ta cres­ti­na. Fiind o fire foar­te evla­vi­oa­sa, mer­gea de fie­ca­re data cand se ivea oca­zia la bise­ri­ca Pre­a­cu­ra­tei Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu impre­u­na cu mama ei. La var­sta de 10 ani, intr‑o zi cand era in bise­ri­ca a auzit urma­toa­rea fra­za din Evan­ghe­lie: ”Cel ce voieș­te să vină după Mine, să se lepe­de de sine și să ridi­ce Cru­cea sa și să urmeze Mie” (Luca 9, 23 )”.

La auzul aces­tor cuvin­te care ii rasu­nau in ini­ma, Cuvi­oa­sa a decis sa faca exact asa cum era spe­ci­fi­cat in Evan­ghe­lie. Iesind din bise­ri­ca, vazu un sarac si ii ceru hai­ne­le aces­tu­ia. Sar­ma­nul i le da, iar ea la schimb i le oferi pe ale ei.

La ceva timp dis­tan­ta deci­de sa se retra­ga in pus­ti­e­ta­te, iar la sfa­tu­ri­le unor vie­tu­i­tori mer­ge spre tinu­tul Pon­tu­lui. Totu­si, timp de 5 ani se opres­te la Manas­ti­rea Mai­cii Dom­nu­lui din Hera­cle­ea. De aco­lo a por­nit spre Tara Sfan­ta pen­tru a trai res­tul vie­tii sale in ace­le locuri. De la Con­stan­ti­no­pol a decis sa mear­ga la Epi­vat, fara a spu­ne cre­din­cio­si­lor cine este cu ade­va­rat si de unde vine. Aici este si locul unde tre­ce in nefi­in­ta si urca sus la ceruri ala­turi de Dum­ne­zeu. Nes­ti­ind cine este cu ade­va­rat, Cuvi­oa­sa a fost ingro­pa­ta ca o strai­na.

Moaș­te­le Sfin­tei Cuvi­oa­se Paras­che­va se află la Mitro­po­lia Iași. […]

Pen­tru a afla toa­te tra­di­ti­i­le, obi­ce­iu­ri­le, dati­ni­le si super­sti­ti­i­le de Sfan­ta Cuvi­oa­sa Paras­che­va, puteți citi mai mul­te AICI.


Man­ga­lia News, 14.10.2020. (sur­sa: calendarulortodox.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply