România poate produce Remdesivir, antibioticul care omoară COVID, dar statul nu vrea să o facă. Alexandru Rafila explică de ce

0
380

Una din arme­le ome­ni­rii în lup­ta cu COVID-19 este medi­ca­men­tul Rem­de­si­vir. Folo­sit şi de preşe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te, Donald Trump, pen­tru a se vin­de­ca după ce s‑a infec­tat cu coro­na­vi­rus, medi­ca­men­tul poa­te fi pro­dus şi în Româ­nia. Ale­xan­dru Rafi­la, exper­tul ţării noas­tre la Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii, a expli­cat la emi­siu­nea ”Punc­tul de Întâl­ni­re”, de la Ante­na 3, mode­ra­tă de Radu Tudor, că prin­ci­pa­lul opo­nent al aces­tui demers este, incre­di­bil, chiar sta­tul român.

În timp ce Unga­ria a înce­put deja să pro­du­că Rem­de­si­vir, Româ­nia cum­pă­ră de pe pia­ţa exter­nă medi­ca­men­tul care omoa­ră viru­sul COVID. Asta deşi exis­tă o com­pa­nie la Iaşi care ar putea pro­du­ce acest anti­bi­o­tic extrem de impor­tant în lup­ta cu pan­de­mia.

Ale­xan­dru Rafi­la a expli­cat la Ante­na 3 că el însu­şi a făcut lob­by pen­tru ca vac­ci­nul să fie pro­dus în Româ­nia, dar ar fi întâm­pi­nat osti­li­ta­te din par­tea repre­zen­tanţi­lor sta­tu­lui.  

Ști­rea inte­gra­lă, cu VIDEO, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply