Premiile ”Inovaţie în Politică”, pentru anul 2020

0
155

Înce­pând din anul 2017, Insti­tu­tul Ino­va­ţie în Poli­ti­că, o orga­ni­za­ţie pri­va­tă, non-par­ti­za­nă, susţi­nu­tă de cetă­ţeni din nume­roa­se ţări euro­pe­ne, acor­dă anu­al Pre­mi­i­le Ino­va­ţie în Poli­ti­că.

Pre­mi­i­le Ino­va­ţie în Poli­ti­că au fost cre­a­te spre a recu­noa­ş­te pe poli­ti­cie­nii cura­joşi şi pro­iec­te­le lor ino­va­toa­re în ţări­le mem­bre ale Con­si­li­u­lui Euro­pei.

Sco­pul pre­mi­e­rii este de a recu­noa­ş­te şi susţi­ne poli­ti­cie­nii care au cura­jul să adu­că ino­va­ţii, sunt cre­a­tivi şi obţin rezul­ta­te, indi­fe­rent de afi­li­e­re şi nivel regio­nal.

Cali­ta­tea vieţii depin­de de felul în care poli­ti­ca este prac­ti­ca­tă, şi este nevo­ie de apă­ra­rea şi pre­zer­va­rea valo­ri­lor euro­pe­ne: drep­tu­ri­le umane,echilibrul soci­al şi demo­cra­ţia.

Pro­iec­te­le au fost împă­rţi­te în urmă­toa­re­le cate­go­rii: Cali­ta­tea vieţii, Eco­no­mie, Eco­lo­gie, Edu­ca­ţie, Demo­cra­ţie, Digi­ta­li­za­re, Drep­turi Uma­ne, Dezvol­ta­re regio­na­lă şi Comu­ni­ta­te.

Dato­ri­tă pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, a mai fost adă­u­ga­tă o cate­go­rie: Con­frun­tând Covid-19.

Cel mai impor­tant cri­te­riu pen­tru eva­lu­a­re este ino­va­ţia. Pro­iec­tul tre­bu­ie să fie ino­va­tor în timp ce se con­frun­tă cu o pro­vo­ca­re în sfe­ra sa de influ­enţă (muni­ci­pa­li­ta­te, regiu­ne sau ţară). Ino­va­ţia nu tre­bu­ie să fie o pre­mie­ră mondi­a­lă. Ceea ce con­tea­ză este o nouă abor­da­re în ţara sau regiu­nea în care pro­iec­tul este rea­li­zat, şi o adap­ta­re abi­lă la cul­tu­ra şi nevo­i­le loca­le.

Anul aces­ta au par­ti­ci­pat la com­pe­ti­ţie 398 de pro­iec­te poli­ti­ce din­tr-un număr de 22 de ţări. Sunt 90 de fina­li­şti şi vor fi 9 câş­ti­gă­tori.

Pro­iec­te­le au fost juri­za­te de un număr de pes­te 1000 de cetă­ţeni euro­peni.

În luna noiem­brie, se vor anu­nţa nume­le fina­li­ş­ti­lor şi câş­ti­gă­to­ri­lor. Din 2017 până în 2019, lau­rea­ţii au fost săr­bă­to­ri­ţi printr‑o con­fe­rinţă şi o gală de pre­mi­e­re.

Din păca­te, din cau­za pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus aces­te eve­ni­men­te nu vor avea loc în acest an. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ţii acce­sa­ţi: https://innovationinpolitics.eu/en/

Cores­pon­dent: Ion-Mari­us Tato­mir.

Cre­dit foto: Mela­nie Kora­vit­sch.


Man­ga­lia News, 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply