OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, ediția I. Se anunță o jurizare strânsă! Rezultatele vor fi anunțate la jumătatea lunii noiembrie

0
244

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE este un pro­iect pe care l‑am pro­pus și a fost accep­tat de COMITETUL OLIMPIC și SPORTIV ROMÂN și de COMITETUL OLIMPIC INTERNATIONAL, iar anul aces­ta se află la pri­ma edi­ție. Sute de dese­ne minu­na­te am pri­mit pe adre­sa Olim­pi­a­dei!”. (Mihai Ionuț Grăj­dea­nu).

OLIMPIADA DE BENZI DESENATE, edi­tia I, a ajuns la final. Luna aceas­ta se adu­nă dese­ne­le rea­li­za­te de sute de copii din țară și din Repu­bli­ca Mol­do­va. Pes­te 200 de bibli­o­teci par­ti­ci­pan­te în acest con­curs unic în lume, ini­țiat de auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic si Spor­tiv Român. Le urăm suc­ces, tutu­ror par­ti­ci­pan­ti­lor. Rezul­ta­te­le vor fi anun­ta­te la jumă­ta­tea lunii noiem­brie.

Este îmbu­cu­ră­tor să vedem ce fru­mos au lucrat copi­ii din toa­tă țara și din Repu­bli­ca Mol­do­va. Se anun­ță o juri­za­re strân­să! SUCCES.

Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te, un Con­curs națio­nal de benzi dese­na­te, de pro­mo­va­re a tine­re­lor talen­te din medi­ul de învă­țământ pri­mar, gim­na­zi­al și liceu.


Man­ga­lia News, 23.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply