Jocuri în curtea din spate” — două reprezentații la Teatrul de Stat din Constanţa, în acest weekend

0
235

Tea­trul de Stat Con­stan­ța con­ti­nuă spec­ta­co­le­le sta­giu­nii 2020 – 2021, în con­di­ții de sigu­ran­ță și cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va pan­de­mi­ei, con­form legii.

Pen­tru wee­kend-ul care urmea­ză, am pro­gra­mat două repre­zen­ta­ții ale spec­ta­co­lu­lui „Jocuri în cur­tea din spa­te”, de Edna Mazya, care a avut pre­mie­ra la sfâr­și­tul lunii febru­a­rie 2020 și este la pri­me­le repre­zen­ta­ții din sta­giu­nea în curs. Așa­dar, sâm­bă­tă, 17 octom­brie și dumi­ni­că, 18 octom­brie, de la ora 19, spec­ta­to­rii sunt invi­tați la Tea­trul de Stat Con­stan­ța, pen­tru a asis­ta la un spec­ta­col și, tot­o­da­tă, la un pro­ces. Aten­ție: Spec­ta­co­lul nu este reco­man­dat per­soa­ne­lor sub 14 ani!

Edna Mazya nu doar că refa­ce pro­ce­sul unui eve­ni­ment extrem de vio­lent din via­ța unor tineri, dar ana­li­zea­ză și meca­nis­me­le psi­ho­lo­gi­ce care au per­mis pro­du­ce­rea lui. „Jocuri în cur­tea din spa­te” este un spec­ta­col des­pre cru­zi­me, o radi­o­gra­fie a psi­hi­cu­lui ado­les­cen­tin, o poves­te des­pre patru băieți și o fată care tră­iesc ulti­ma lor zi de liber­ta­te, de ino­cen­ță, de nevi­no­vă­ție.

Pie­sa s‑a bucu­rat de un suc­ces enorm atât în Isra­el, cât și în alte țări în care a fost monta­tă, mai ales pen­tru că transpu­ne o poves­te ade­vă­ra­tă, a unui viol în grup asu­pra unei ado­les­cen­te de 14 ani, întâm­plat într-un kibuț din Gali­le­ea. Cazul i‑a șocat pe isra­e­li­eni, iar achi­ta­rea făp­ta­și­lor a declan­șat pro­tes­te masi­ve în toa­tă țara, repre­zen­tând momen­tul din care pre­o­cu­pa­rea pen­tru res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor feme­i­lor a cres­cut. Publi­ci­ta­tea din jurul pro­ce­su­lui a încu­ra­jat mai mul­te femei să rapor­te­ze vio­luri.

Regia spec­ta­co­lu­lui „JOCURI ÎN CURTEA DIN SPATE” este sem­na­tă de DIANA MITITELU, după pie­sa autoa­rei isra­e­li­e­ne Edna Mazya, tra­du­ce­rea fiind rea­li­za­tă de Ada — Maria Ichim.

Dis­tri­bu­ția: Cris­ti­a­na Luca/ Eca­te­ri­na Lupu, Andrei Bibi­re, Theo­dor Șop­te­lea, Cătă­lin Bucur, Ște­fan Mihai, sce­no­gra­fia: Răzvan Bor­doș, ligh­ting-design: Ale­xan­dru Bibe­re & Cris­ti­an Nicu­les­cu.

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța — Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11.

Vă mul­țu­mim că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!


Man­ga­lia News, 15.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply