Ghidul aferent Acțiunii 2.2.2. Digitalizarea IMM-urilor, în Consultare publică. Spuneți-vă părerea, până pe 19 octombrie!

0
193

Con­sul­ta­re publi­că – Ghi­dul afe­rent Acțiu­nii 2.2.2. Digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor.

Auto­ri­ta­tea pen­tru Digi­ta­li­za­rea Româ­ni­ei – Orga­nis­mul Inter­me­di­ar pen­tru Pro­mo­va­rea Soci­e­tă­ţii Infor­ma­ţio­na­le şi Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne – Auto­ri­ta­tea de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te anu­nţă lan­sa­rea spre con­sul­ta­re publi­că a Ghi­du­lui Soli­ci­tan­tu­lui afe­rent Acțiu­nii 2.2.2. Digi­ta­li­za­rea IMM-uri­lor, Axa pri­o­ri­ta­ră 2 – Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor (TIC) pen­tru o eco­no­mie digi­ta­lă com­pe­ti­ti­vă, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 2b – Dezvol­ta­rea pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor TIC, a comer­țu­lui elec­tro­nic și a cere­rii de TIC, Obiec­tiv Spe­ci­fic OS 2.2 – Creș­te­rea con­tri­bu­ți­ei sec­to­ru­lui TIC pen­tru com­pe­ti­ti­vi­ta­tea eco­no­mi­că.

Ghi­dul Soli­ci­tan­tu­lui este pos­tat pe site-ul Orga­nis­mu­lui Inter­me­di­ar pen­tru Pro­mo­va­rea Soci­e­tă­ţii Infor­ma­ţio­na­le http://oipsi.gov.ro/, la secţiu­nea Con­sul­ta­re publi­că şi pe site-ul Auto­ri­tă­ţii de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/, secţiu­nea Imple­men­ta­re pro­gram.

Peri­oa­da de con­sul­ta­re publi­că este de 10 zile, înce­pând cu data de 09.10.2020, până la Mier­curi, 19.10.2020, ora 17.00.

Obser­va­ţi­i­le şi suges­ti­i­le pot fi tri­mi­se pe e‑mail la: [email protected].

Fiși­e­re:
 Ghid digi­ta­li­za­re IMM_OIPSI_CONSULTARE
 ANEXE GHID DIGITALIZARE
 Indru­mar ADR
 Sche­ma de mini­mis Digi­ta­li­za­rea IMM


Man­ga­lia News, 14.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply