Fonduri europene nerambursabile, accesate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța

0
216

La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, în urma fina­li­ză­rii pro­ce­du­rii de achi­zi­ție publi­că, la sedi­ul insti­tu­ți­ei a fost sem­nat con­trac­tul de pro­iec­ta­re teh­ni­că și exe­cu­ţie lucrări în cadrul pro­iec­tu­lui de finan­ța­re cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le „Creș­te­rea per­for­man­ței ener­ge­ti­ce a pavi­li­o­nu­lui coman­damen­tu­lui  I.J.J. Con­stan­ța”, dura­ta de exe­cu­ție a între­gu­lui con­tract fiind de 10 luni.

Imo­bi­lul repre­zin­tă pavi­li­o­nul prin­ci­pal de la sedi­ul insti­tu­ți­ei, aflat în pro­pri­e­ta­tea Sta­tu­lui Român și admi­nis­trat de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, prin Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Jude­țean Con­stanţa.

Inves­ti­ția se înca­drea­ză pe Axa pri­o­ri­ta­ră 3 în cadrul pro­gra­mu­lui ope­ra­țio­nal — regio­nal 2014 — 2020 și vizea­ză tranzi­ția către o eco­no­mie cu emi­sii scă­zu­te de car­bon, obiec­ti­vul prin­ci­pal fiind creș­te­rea efi­cien­ței ener­ge­ti­ce (rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că, moder­ni­za­rea insta­la­ți­i­lor afe­ren­te, pre­cum și uti­li­za­rea sur­se­lor rege­ne­ra­bi­le de ener­gie) în vede­rea redu­ce­rii con­su­mu­lui de ener­gie pri­ma­ră, asi­gu­rand tot­o­da­tă îmbu­na­ta­ți­rea con­di­ți­i­lor de lucru ale jan­dar­mi­lor con­stăn­țeni. Prin aceas­tă inves­ti­ție se esti­mea­ză scă­de­rea nive­lu­lui anu­al al gaze­lor cu efect de seră emi­se de la 70,79 tone dio­xid de carbon/an la 22,20  tone dio­xid de carbon/an.

Mul­țu­mim tutu­ror celor care ne-au spri­ji­nit în efec­tu­a­rea aces­tui demers, pre­cum și anti­ci­pat celor care ne vor spri­jini în con­ti­nu­a­re pen­tru fina­li­za­rea pro­iec­tu­lui!


Man­ga­lia News, 16.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply