Există în România absolvenți de facultate cu diplomă de licență, care nu știu nici măcar tabla înmulțirii, sau care sunt vecinii României!

0
503

Con­sta­ta­re șocan­tă: Absol­venți de facul­ta­te care nu știu nici măcar tabla înmul­ți­rii. ”Exis­tă cal­cu­la­toa­re pen­tru asta!”

În zile­le noas­tre, exis­tă în Româ­nia absol­venți de facul­ta­te, cu diplo­mă de licen­ță, care nu știu nici măcar tabla înmul­ți­rii, sau care sunt veci­nii Româ­ni­ei.

Unii absol­venți ai Uni­ver­si­tă­ții ”Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Iași nu au cunoș­tin­țe mini­me, care țin de înce­pu­tu­ri­le șco­lii pri­ma­re, pre­cum tabla înmul­ți­rii, în timp ce alții, licen­ți­ați în Geo­gra­fie la ace­eați insti­tu­ție, nu știu care sunt veci­nii Româ­ni­ei, scrie Zia­rul de Iași.

Con­sta­ta­rea a fost făcu­tă de Lavi­niu Lăcus­tă, lider de sin­di­cat în învă­țămân­tul ieșean, în tim­pul unor inter­viuri de anga­ja­re. Una din can­di­da­te­le care nu știa nici măcar tabla înmul­ți­rii, s‑a ară­tat chiar deran­ja­tă de fap­tul că i s‑a repro­șat acest lucru, spu­nând că ”exis­tă cal­cu­la­toa­re” pen­tru așa ceva.

”Am par­ti­ci­pat astăzi la câte­va inter­viuri pen­tru anga­ja­rea unei per­soa­ne pe un post de casi­er la CAR-ul sin­di­ca­tu­lui. Au fost pre­zen­te șase per­soa­ne majo­ri­ta­tea absol­venți de Uni­ver­si­tăți de stat din Iași. Spre sur­prin­de­rea noas­tră – a celor trei care am luat par­te la inter­viuri – can­di­da­ții aveau gra­ve pro­ble­me în cunoaș­te­rea tablei înmul­ți­rii. Între­bări ”difi­ci­le”, de genul ”6×9”, egal…, sau ”4×6”, egal…, se lăsau cu răs­pun­suri greși­te sau chiar fără repli­că. Una din­tre can­di­da­te ne‑a repli­cat ner­voa­să că ”exis­tă cal­cu­la­toa­re” pen­tru acest tip de ope­ra­țiuni”, a scris lide­rul de sin­di­cat pe pagi­na sa de Face­bo­ok.

”Exis­tă alt­fel de ”mal­for­ma­ții” și la medi­ci­nă”

”Am retră­it cu neplă­ce­re maxi­mă un alt con­curs pen­tru anga­ja­rea unor absol­venți de Geo­gra­fia Turis­mu­lui de la ace­eași Uni­ver­si­ta­te acum 4–5 ani: 10–12 absol­venți nu au reu­șit să pre­ci­ze­ze veci­nii Româ­ni­ei, cel mai îna­lt vârf montan din țară sau capi­ta­la Tur­ci­ei. Vor­besc de ”licen­ți­ați care nu știu să răs­pun­dă la între­bări de cla­sa a II- a (tabla înmul­ți­rii) sau a IV‑a (Geo­gra­fia Româ­ni­ei). Cum este posi­bil să avem ast­fel de ”absol­venți” cu Diplo­mă?”, a mai spus aces­ta.

Potri­vit spu­se­lor sale, exis­tă și ”alte ”mal­for­ma­ții” ieși­te din facul­tă­ți­le teh­ni­ce și chiar de la medi­ci­nă. Pe lân­gă absol­ven­ții meri­tu­oși, se stre­coa­ră din ce în ce mai mul­te rebu­turi ce par să devi­nă repre­zen­ta­ti­ve. Diso­lu­ția auto­ri­tă­ții școlii/facultăților în fața elevilor/studenților se reflec­tă per­fect în cali­ta­tea îndo­iel­ni­că a noi­lor gene­ra­ții de absol­venți. Nu este depar­te momen­tul în care 2+(2×2) va fi egal cu 8. Așa cum mi s‑a spus cu mul­tă con­vin­ge­re și sigu­ran­ță, astăzi…”.


Man­ga­lia News, 13.10.2020. (sur­sa: stirileprotv.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply