Cum arată Programul de Guvernare al mediului de afaceri pentru 2021–2024. Planuri pentru Start-Up Nation

0
172

Cum ara­tă Pro­gra­mul de Guver­na­re al mediu­lui de afa­ceri pen­tru 2021–2024. Pla­nuri pen­tru Start-Up Nation.

În cadrul aces­tui pro­gram se reco­man­dă înfi­in­ța­rea Minis­te­ru­lui Antre­pre­no­ri­a­tu­lui, Comer­țu­lui și Digi­ta­li­ză­rii, care va asi­gu­ra, prin­tre alte­le, dezvol­ta­rea poli­ti­ci­lor de sus­ți­ne­re a IMM-uri­lor, atra­ge­rea de inves­ti­ții, pro­mo­va­rea expor­tu­ri­lor, imple­men­ta­rea pro­gra­me­lor națio­na­le de finan­ța­re a IMM-uri­lor și a pro­gra­me­lor de aju­tor de stat. Tot­o­da­tă, ofi­ci­a­lii mediu­lui de afa­ceri au pre­zen­tat viziu­nea lor pen­tru pro­gra­mul Start-Up Nation, rede­nu­mit și rei­te­rat ca Roma­nia Tech Nation.

Între­gul Pro­gram de Guver­na­re al mediu­lui de afa­ceri pen­tru 2021–2024 poa­te fi con­sul­tat la fina­lul arti­co­lu­lui.

Potri­vit esti­mă­ri­lor Comi­si­ei Euro­pe­ne, pro­du­sul intern brut al UE (PIB) a scă­zut cu apro­xi­ma­tiv 15 % în cel de-al doi­lea tri­mes­tru al anu­lui 2020, din cau­za epi­de­mi­ei de SARS-Cov 2, în com­pa­ra­ție cu ace­eași peri­oa­dă a anu­lui tre­cut. În total, se esti­mea­ză că eco­no­mia UE va scă­dea cu pes­te 7% în 2020. Cu toa­te aces­tea, în sce­na­ri­ul cel mai pesi­mist al unui al doi­lea val și al pre­lun­gi­rii măsu­ri­lor de izo­la­re, s‑ar ajun­ge pes­te tot la o scă­de­re de 16% din PIB în acest an.

Con­form Car­tei Albe a IMM-uri­lor, edi­ţia 2020, între­prin­ză­to­rii au indi­cat că în peri­oa­da actu­a­lă se con­frun­tă cu urmă­toa­re­le difi­cul­tă­ţi: incer­ti­tu­di­ni­le evo­lu­ți­i­lor vii­toa­re (sem­na­la­tă în 55,69% din IMM-uri), scă­de­rea cere­rii inter­ne (52,42%), sus­pen­da­rea tem­po­ra­ră a acti­vi­tă­ții dato­ra­tă situ­a­ți­ei Covid-19 (49,03%), pre­gă­ti­rea şi menţi­ne­rea per­so­na­lu­lui (47,09%), biro­cra­ţia (43,70%).

Ce ne pro­pu­nem:

 • sis­te­mul eco­no­mic să rămâ­nă fun­cţio­nal şi per­for­mant în peri­oa­da de cri­ză declanşa­tă de pan­de­mia Covid-19 şi după aceas­ta.
 • IMM-uri­le din Româ­nia tre­bu­ie să cre­as­că mai mult şi mai repe­de, prin susţi­ne­rea pri­mi­tă din par­tea pro­gra­me­lor cu finanţa­re din fon­duri euro­pe­ne în spe­cial şi în dome­nii care se regă­sesc în eco­no­mia vii­to­ru­lui.
 • finanţa­rea între­prin­de­ri­lor, în spe­cial microîn­tre­prin­de­ri­le şi între­prin­de­ri­le mici, care doresc să îşi schim­be obiec­tul de acti­vi­ta­te sau să îşi dezvol­te acti­vi­tă­ţi­le pre­zen­te şi în mod deo­se­bit prin digi­ta­li­za­rea afa­ce­ri­lor.
 • susţi­ne­rea anga­ja­ţi­lor pen­tru reca­li­fi­ca­re în dome­ni­i­le eco­no­mi­ei digi­ta­le şi ale pro­fe­si­i­lor baza­te pe folo­si­rea teh­no­lo­gi­ei infor­ma­ţi­ei.

Viziu­nea mediu­lui de afa­ceri se bazea­ză pe 4 piloni:

 1. Cre­a­rea unui eco­sis­tem de afa­ceri capa­bil să facă faţă pro­vo­că­ri­lor vii­to­ru­lui: digi­ta­li­za­rea, tranzi­ţia către o eco­no­mie ver­de, con­cu­renţa pe pieţe­le inter­na­ţio­na­le.
 2. Resur­se uma­ne cali­fi­ca­te şi cu com­pe­tenţe în teh­no­lo­gia infor­ma­ţi­ei;
 3. Susţi­ne­rea ini­ţi­a­ti­ve­lor antre­pre­no­ri­a­le;
 4. Digi­ta­li­za­rea rela­ţi­ei medi­ul pri­vat — admi­nis­tra­ţia publi­că.

Obiec­ti­ve­le stra­te­gi­ce ale mediu­lui de afa­ceri:

 1. Asi­gu­ra­rea unei guver­nări efi­cien­te, este nece­sar să exis­te o struc­tu­ră moder­nă şi fun­cţio­na­lă a Guver­nu­lui Româ­ni­ei, doi din­tre mem­brii cabi­ne­tu­lui să aibă fun­cţia de vice­prim-minis­tru pen­tru dome­ni­i­le eco­no­mic şi soci­al, având în coor­do­na­re minis­te­re­le cu com­pe­ten­țe în dome­ni­i­le res­pec­ti­ve,
 2. Sta­bi­li­ta­te și pre­dic­ti­bi­li­ta­te,
 3. Sim­pli­fi­ca­rea legi­sla­ți­ei,
 4. Cre­ş­te­rea inves­ti­ți­i­lor în IMM-uri,
 5. Măsuri pen­tru sti­mu­la­rea atra­ge­rii şi păs­tră­rii forţei de mun­că,
 6. Creș­te­rea gra­du­lui de absorb­ție al fon­du­ri­lor euro­pe­ne în exer­ci­ți­ul finan­ci­ar 2021–2027 şi din Pla­nul de Relan­sa­re Eco­no­mi­că şi Rezi­li­en­ță,
 7. Pro­fe­sio­na­li­za­rea exer­ci­ți­u­lui de guver­na­re,
 8. Asi­gu­ra­rea echi­li­bru­lui macro-eco­no­mic,
 9. Dia­log soci­al con­so­li­dat,
 10. Secu­ri­ta­tea eco­no­mi­ei naţio­na­le.

Obiec­ti­ve­le spe­ci­fi­ce:

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply