Contrabandă cu pietre semipreţioase | 250 kg de chihlimbar în valoare de peste 3 milioane lei, depistate de polițiștii de frontieră [VIDEO]

0
131

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ra Satu Mare au desfă­şu­rat o acţiu­ne spe­ci­fi­că în zona de com­pe­tenţă, în urma căre­ia au depis­tat un cetă­ţean ucrai­nean care trans­por­ta apro­xi­ma­tiv 250 kg de pie­tre semi­preţi­oa­se, pre­su­pu­se a fi chi­h­lim­bar, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 3,1 mili­oa­ne lei. Băr­ba­tul nu a oprit la sem­na­le­le regu­la­men­ta­re, încer­când sa evi­te efec­tu­a­rea veri­fi­că­rii auto­tu­ris­mu­lui.

În data de 27 octom­brie a.c., în jurul orei 20.00, acţionând în baza unor infor­ma­ţii, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră Satu Mare au desfă­şu­rat o acţiu­ne pe linia com­ba­te­rii con­tra­ban­dei şi a infra­cţio­na­li­tă­ţii trans­fron­ta­li­ere.

În urma acţiu­nii, pe raza loca­li­tă­ţii Huta Cer­te­ze, jud. Satu Mare, au efec­tu­at sem­na­le­le regu­la­men­ta­re pen­tru a opri în tra­fic pen­tru con­trol un auto­tu­rism, înma­tri­cu­lat în Româ­nia. Şofe­rul a igno­rat sem­na­le­le, şi‑a con­ti­nu­at depla­sa­rea, sens în care poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au por­nit ime­di­at în urmă­ri­rea lui, fiind blo­cat de către maşi­ni­le echi­pa­je­lor. În încer­ca­rea de a evi­ta con­tro­lul, con­du­că­to­rul auto a ava­ri­at una din­tre autos­pe­ci­a­le­le Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră şi s‑a blo­cat în maşi­nă.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au veri­fi­cat auto­ve­hi­cu­lul şi au con­sta­tat că în por­tba­gaj se aflau mai mulţi saci de rafie încăr­ca­ţi cu o can­ti­ta­te sem­ni­fi­ca­ti­vă de pie­tre semi­preţi­oa­se. Per­soa­na în cau­ză, cu dub­lă cetă­ţe­nie, maghia­ră şi ucrai­ne­a­nă, în vâr­stă de 31 de ani şi bunu­ri­le depis­ta­te au fost duse la sedi­ul insti­tu­ţi­ei, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

Ast­fel, în urma inven­ta­ri­e­rii au rezul­tat 11 saci care conţi­neau can­ti­ta­tea de apro­xi­ma­tiv 250 kg de mate­ri­al solid de culoa­re gal­ben-maro­nie, ase­mă­nă­tor chi­h­lim­ba­ru­lui. Mate­ri­a­lul des­co­pe­rit va fi tri­mis spre exper­ti­ză către Cen­trul Gemo­lo­gic Român.

În cau­ză se efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, sub coor­do­na­rea unui pro­cu­ror din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Negreşti Oaş, şofe­rul ucrai­nean fiind reţi­nut pen­tru 24 de ore, urmând să fie pre­zen­tat în faţa instanţei cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Can­ti­ta­tea de apro­xi­ma­tiv 250 kg de chi­h­lim­bar, în valoa­re esti­ma­tă de 3,1 mili­oa­ne lei, a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar auto­tu­ris­mul a fost indis­po­ni­bi­li­zat până la fina­li­za­rea cazu­lui.


Man­ga­lia News, 29.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply