Constanța va fi legată de portul Gdansk din Polonia, printr‑o investiție uriașă de infrastructură — o autostradă și o cale ferată, care ar urma să fie făcute cu partea americană

0
358

Un uri­aș pro­iect de infras­truc­tu­ră ar putea lua naș­te­re în curând în Româ­nia: o autos­tra­dă și o linie de cale fera­tă care să lege por­tul Con­stan­ța de por­tul Gdansk din Polo­nia. Este un pro­iect care ar urma să fie făcut cu par­tea ame­ri­ca­nă, o „inves­ti­ție uri­a­șă”, după cum a decla­rat vineri amba­sa­do­rul SUA la Bucu­rești, Adri­an Zuc­ker­man, potri­vit Digi.

Vom înce­pe deru­la­rea unui nou pro­iect pen­tru Româ­nia, împre­u­nă cu Polo­nia, pen­tru con­stru­i­rea unei autos­trăzi și a unei căi fera­te, care să lege Con­stan­ța, de la Marea Nea­gră, cu Gdansk, de la Marea Bal­ti­că. Acest pro­iect de infras­truc­tu­ră va repre­zen­ta un bene­fi­ciu uri­aș pen­tru eco­no­mi­i­le Româ­ni­ei și Polo­ni­ei, dar și pen­tru eco­no­mi­i­le din regiu­ne, ani buni de acum înco­lo”, a decla­rat Adri­an Zuc­ker­man, vineri, la Washin­gton, în alo­cu­țiu­nea ros­ti­tă cu oca­zia sem­nă­rii Acor­du­lui inter­gu­ver­na­men­tal din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te, care a avut loc la Depar­ta­men­tul Ener­gi­ei.

Româ­nia, împre­u­nă cu Polo­nia, repre­zin­tă ali­ați esen­ți­ali în apă­ra­rea Flan­cu­lui Estic al Euro­pei, împo­tri­va agre­siu­nii Rusi­ei”, a sub­li­ni­at amba­sa­do­rul Zuc­ker­man.

Minis­trul eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu, a fost la Washin­gton și a sem­nat Acor­dul inter­gu­ver­na­men­tal din par­tea Româ­ni­ei.

El a con­fir­mat exis­ten­ța aces­tui uri­aș pro­iect de infras­truc­tu­ră cu Polo­nia și spu­ne că par­tea româ­nă a insis­tat și pe rea­li­za­rea infras­truc­tu­rii adec­va­te din por­tul Con­stan­ța, de care este nevo­ie, ast­fel încât măr­fu­ri­le care intră prin por­tul Con­stan­ța să iasă și să ajun­gă în Euro­pa foar­te repe­de. (cugetliber.ro).

Har­tă orien­ta­ti­vă.

Man­ga­lia News, 10.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply