Casa de Cultură, Muzeul de Arheologie, Biblioteca Municipală și Biblioteca Franceză din Mangalia și-au sistat, temporar, programul cu publicul

0
371

Casa de Cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă și Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză din Man­ga­lia și-au sis­tat, tem­po­rar, pro­gra­mul cu publicul.

”Dra­gii noștri,

În urma deci­zi­ei anun­ța­te de pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, pri­vind inter­zi­ce­rea acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le în urmă­toa­re­le zile, vă anun­țăm că, pen­tru moment, am sis­tat pro­gra­mul cu publi­cul în spa­ți­i­le cul­tu­ra­le admi­nis­tra­te de către Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia și anu­me: Casa de Cul­tu­ră, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă și Bibli­o­te­ca Franceză.

Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re, vă invi­tăm să ne con­tac­tați prin tele­fon: 0751.268.332, sau e‑mail: [email protected]

Vă mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re și spe­răm să ne vedem, în cele din urmă, la acti­vi­tă­ți­le cul­tu­ra­le, în depli­nă siguranță”.

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Mangalia.


Man­ga­lia News, 08.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply