APIA a finalizat plata tuturor sumelor cuvenite pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2019

0
177

Agen­ția de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) infor­mea­ză că a fina­li­zat pla­ta tutu­ror sume­lor cuve­ni­te pen­tru ren­ta via­ge­ră agri­co­lă afe­ren­tă anu­lui 2019.

Suma tota­lă plăti­tă este de 46.750.000 de lei, cu sur­să de finanţa­re de la buge­tul națio­nal, pen­tru un număr de 37.532 ren­ti­eri.

Rea­min­tim că viza anu­a­lă a car­ne­te­lor de ren­ti­er pen­tru anul 2019 a fost obți­nu­tă de către ren­ti­eri exclu­siv prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce (tele­co­mu­ni­ca­ții), urma­re a res­tric­ți­i­lor impuse/condițiilor spe­ci­fi­ce din acest an, cau­za­te de pan­de­mia COVID 19.

Pre­ci­zăm că în peri­oa­da urmă­toa­re, dar nu mai târ­ziu de 30 noiem­brie 2020, vor fi auto­ri­zați la pla­tă și moș­te­ni­to­rii care au soli­ci­tat pla­ta ren­tei via­ge­re agri­co­le cuve­ni­tă ren­ti­e­ru­lui pen­tru anul 2019, până la data dece­su­lui aces­tu­ia, con­form docu­men­te­lor depu­se până la data de 15 octom­brie 2020, în con­di­ți­i­le legi­sla­ti­ei spe­ci­fi­ce.

În cazul în care sume­le vira­te de APIA către ren­ti­eri, sunt retur­na­te în con­tul agen­ți­ei din diver­se moti­ve, APIA poa­te relua pla­ta aces­to­ra în ter­men de 3 ani de la data-limi­tă anu­a­lă de pla­tă (30 noiem­brie al fie­că­ru­ia an), inclu­siv în caz de deces al ren­ti­e­ru­lui, către moș­te­ni­to­rii legali ai aces­to­ra având la bază docu­men­te­le jus­ti­fi­ca­ti­ve afe­ren­te.


Man­ga­lia News, 24.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply