AMVVD: Unul din marii dezvoltatori al transportului de persoane din România, este alături, trup și suflet, de veteranii și eroii patriei noastre

0
256

Com­pa­nia CDI – trans­port Intern și Inter­națio­nal”, sub mana­ge­men­tul dom­nu­lui Ion Comuși, căru­ia i se dato­rea­ză mii de mul­țu­mi­ri, deo­a­re­ce, prin gene­ro­zi­ta­tea sa nemăr­gi­ni­tă a făcut o dona­ție către Aso­ci­a­ția Mili­ta­ri­lor Vete­rani și a Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, sucur­sa­la Con­stan­ța, care va veni în aju­to­rul vete­ra­ni­lor și ero­i­lor noș­tri, mult timp de azi îna­in­te, pen­tru orga­ni­za­rea eve­ni­men­te­lor de pro­mo­va­re și come­mo­ra­re a celor ce ne-au fost eroi în vre­mu­ri­le ce au tre­cut și nu numai.

Un auto­buz de tip Mer­ce­des-Benz Cibro cu 29 de locuri, a fost scos din cir­cu­la­ția de trans­port per­soa­ne a com­pa­niei CDI și donat spre folo­sin­ță vete­ra­ni­lor AMVVD – sucur­sa­la Con­stan­ța, pen­tru trans­por­tul și orga­ni­za­rea mai faci­lă la eve­ni­men­te­le ce vor urma.

Aceas­tă dona­ție de mare impor­tan­ță nu ar fi putut fi rea­li­za­tă fară sen­ti­men­te­le spe­ci­a­le pe care le are dom­nul direc­tor al CDI, Ion Comuși față de mili­ta­rii vete­rani și AMVVD.

Mul­țu­mim pen­tru sus­ți­ne­re!
Împre­u­nă sus­ți­nem vete­ra­nii!


Man­ga­lia News, 22.10.2020. (A trans­mis Cris­ti­an Cră­ciun, pre­șe­din­te­le AMVVD Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply