Ambasadorul Ion I. Jinga, Reprezentantul Permanent al României la ONU: „Pandemia de Covid-19 a demonstrat că dezinformarea și acțiunile ostile desfășurate în spațiul informațional constituie amenințări, atât la adresa securității internaționale, cât și a fiecăruia dintre noi”

0
181

COMUNICAT DE PRESĂ: Inter­ven­ția amba­sa­do­ru­lui Româ­ni­ei la ONU, în cadrul dia­lo­gu­lui inte­rac­tiv cu Îna­l­tul Comi­sar ONU pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui.

Repre­zen­tan­tul Per­ma­nent al Româ­ni­ei la ONU, amba­sa­do­rul Ion I. Jin­ga, a sus­ți­nut mier­curi, 14 octom­brie a.c., o inter­ven­ție în cadrul dia­lo­gu­lui inte­rac­tiv vir­tu­al al sta­te­lor mem­bre ONU cu Îna­l­tul Comi­sar pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui, Miche­l­le Bache­let, care a par­ti­ci­pat la lucră­ri­le Comi­si­ei a III‑a (Comi­sia pen­tru Afa­ceri Soci­a­le, Uma­ni­ta­re și Cul­tu­ra­le) a Adu­nă­rii Gene­ra­le a ONU.

Amba­sa­do­rul a expri­mat spri­ji­nul Româ­ni­ei pen­tru man­da­tul, acti­vi­ta­tea și inde­pen­den­ța Biro­u­lui Îna­l­tu­lui Comi­sar ONU pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui, sub­li­ni­ind impor­tan­ța res­pec­tă­rii prin­ci­pi­i­lor ega­li­tă­ții și ne-dis­cri­mi­nă­rii — mai actu­a­le astăzi ca ori­când, în con­tex­tul pan­de­mi­ei de Covid-19 care a accen­tu­at vul­ne­ra­bi­li­tă­ți­le deja exis­ten­te.

Ară­tând că pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor omu­lui și a prin­ci­pi­i­lor demo­cra­ti­ce impli­că și com­ba­te­rea dez­in­for­mă­rii, diplo­ma­tul român a ple­dat în favoa­rea unei abor­dări mul­ti­la­te­ra­le, esen­ți­a­lă pen­tru asi­gu­ra­rea res­pec­tă­rii liber­tă­ți­lor fun­damen­ta­le: „Pan­de­mia de Covid-19 a demon­strat că dez­in­for­ma­rea și acțiu­ni­le osti­le des­fă­șu­ra­te în spa­ți­ul infor­ma­țio­nal con­sti­tu­ie ame­nin­țări, atât la adre­sa secu­ri­tă­ții inter­națio­na­le, cât și a fie­că­ru­ia din­tre noi. Aceas­tă cri­ză demon­strea­ză nevo­ia impe­ra­ti­vă de a bene­fi­cia de un acces neîn­gră­dit la infor­ma­ții cre­di­bi­le, corec­te și baza­te pe date ști­in­ți­fi­ce. A con­fir­mat, tot­o­da­tă, rolul esen­ți­al al unei mass media libe­re, inde­pen­den­te, res­pon­sa­bi­le și plu­ra­lis­te”.

Amba­sa­do­rul Ion I. Jin­ga a men­țio­nat, în acest con­text, pri­o­ri­tă­ți­le Româ­ni­ei pen­tru can­di­da­tu­ra țării noas­tre la Con­si­li­ul Drep­tu­ri­lor Omu­lui, în man­da­tul 2023–2025: pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor omu­lui, pro­mo­va­rea demo­cra­ți­ei și sta­tu­lui de drept, res­pec­ta­rea liber­tă­ții de expre­sie și lup­ta împo­tri­va dis­cri­mi­nă­rii.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply