ALERTĂ Protecția Consumatorilor! ASTĂZI sunt 117 TIPURI DE MĂȘTI NECONFORME! ATENTIE, ce cumperi! ATENTIE, ce folosești!

0
315

ALERTĂ Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor! ASTĂZI sunt 117 TIPURI DE MĂȘTI NECONFORME! ATENTIE, ce cum­peri! ATENTIE, ce folo­sești!

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul de Aler­tă Rapi­dă Euro­pean, ast­fel, con­form celor 17 aler­te trans­mi­se, nume­ri­cul măș­ti­lor de pro­tec­tie necon­for­me ajun­ge la 117!

Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020 pen­tru 4 tipuri de măști, cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020 pen­tru alte 7 noi tipuri de măști, cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020 pen­tru alte 6 noi tipuri de masti, cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020 pen­tru alte 15 tipuri de masti, cea de‑a cin­cea aler­ta in data de 05 Iunie 2020 pen­tru alte 7 tipuri de masti, cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020 pen­tru alte 2 tipuri de masti, cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020 pen­tru 12 tipuri de masticea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020, cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020 pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020 pen­tru 7 tipuri de masti necon­for­me, cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020 , ce‑a de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020 pen­tru 9 tipuri de masti necon­for­me,ce‑a de‑a trei­spre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 07 August 2019 pen­tru 5 tipuri de masti necon­for­me in  14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emi­se aler­te pen­tru un sin­gur tip mas­ca necon­for­ma, astazi 11 Sep­tem­brie 2020, cea de‑a sai­spre­ze­cea aler­ta in data de 11 Sep­tem­brie 2020 pen­tru inca 6 tipuri de masti necon­for­me si astazi cu cea de‑a sap­te­spre­ze­cea aler­ta cu 3 tipuri de masti neco­for­me!

Cites­te si :
Sfa­tuti uti­le des­pre pur­ta­rea mas­tii in comu­ni­ta­te
Cri­te­ri­i­le mini­me pe care tre­bu­ie sa le inde­pli­neas­ca mas­ti­le 
Cla­si­fi­ca­rea mas­ti­lor.

Tre­cem printr‑o peri­oa­da in care tre­bu­ie sa avem mereu la noi mas­ca. Tre­bu­ie insa sa fim aten­ti la ce tip de masti cum­pa­ram. Viru­sul este prin­tre noi si nu ale­ge, asa ca noi tre­bu­ie sa ale­gem masti care sa ne pro­te­je­ze. Sana­ta­tea noas­tra este cea mai impor­tan­ta si tre­bu­ie sa acor­dam aten­tie mas­ti­lor.

Fie­ca­re din­tre noi tre­bu­ie sa fim mai vigi­len­ti cand cum­pa­ram pro­du­se care ar tre­bui sa ne pro­te­je­ze! Citi­rea eti­che­tei si bonul fis­cal sunt masu­ri­le care ne pot pro­te­ja pe noi, pe copi­ii nos­tri si pe parin­tii nos­tri de pro­ble­me care pot fii chiar gra­ve, iar unde sesi­zam o pro­ble­ma sau ceva sus­pi­cios, nu uitati ca puteti ape­la 021‑9551 numa­rul unic de Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor sau fiti ala­turi de noi, pe Info­Cons!

Cites­te eti­che­ta cu o9atitudine!!!”

Sorin Mier­lea - Pre­se­din­te Info­Cons.

Info­Cons (www.infocons.ro) — Aso­ci­a­ție Națio­na­lă de Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ri­lor, uni­ca orga­ni­za­ție din Româ­nia cu drep­turi depli­ne în Con­su­mers Inter­na­tio­nal, este o aso­ci­a­ție de con­su­ma­tori negu­ver­na­men­ta­lă, apo­li­ti­că, repre­zen­ta­ti­vă, de drept pri­vat, fără scop lucra­tiv, cu patri­mo­niu dis­tinct și indi­vi­zi­bil, inde­pen­den­tă, înte­me­ia­tă pe prin­ci­pii demo­cra­ti­ce, ce apă­ră drep­tu­ri­le con­su­ma­to­ri­lor – mem­bră fon­da­toa­re a Fede­ra­ți­ei Aso­ci­a­ți­i­lor de Con­su­ma­tori.

Fii infor­mat! Ia ati­tu­di­ne! Cunoaș­te-ți drep­tu­ri­le și exer­ci­tă-le, ape­lând 021 9615!** din ori­ce rețea fixă sau mobi­lă sau *9615*** din ori­ce rețea mobi­lă!

**Număr de tele­fon ape­la­bil din ori­ce rețea fixă sau mobi­lă cu tarif nor­mal în rețea­ua Tele­kom
***Număr de tele­fon ape­la­bil din ori­ce rețea mobi­lă cu tarif nor­mal.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply