Cristina Schipor, DSP: ‘Spitalele constănțene sunt incluse în rețeaua de Spitale COVID în funcție de nevoile județului, nu după cum vrea un manager sau altul’ | DOCUMENTE

0
342

Sâm­bă­tă, Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța anun­ța că și în Pavi­li­o­nul B al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia se va asi­gu­ra asis­ten­ța medi­ca­lă nece­sa­ră bol­na­vi­lor infec­tați cu noul coro­na­vi­rus. Mana­ge­rul uni­tă­ții sani­ta­re din sudul lito­ra­lu­lui tri­mi­se­se, însă, o adre­să minis­tru­lui Sănă­tă­ții, în care soli­ci­ta amâ­na­rea inclu­de­rii Pavi­li­o­nu­lui B în rețea­ua de Spi­ta­le COVID.

Având în vede­re dub­la­rea numă­ru­lui de cazuri con­fir­ma­te într‑o zi, Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța a decis ca Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia să intre în rețea­ua de Spi­ta­le COVID și cu Pavi­li­o­nul B, con­form Pla­nu­lui Alb pe Jude­țul Con­stan­ța, care pre­ve­de posi­bi­li­ta­tea de extin­de­re a numă­ru­lui de paturi după nece­si­tăți, până la pre­lu­a­rea inte­gra­lă. În Pavi­li­o­nul B func­țio­nea­ză un Com­par­ti­ment ATI cu zece paturi. Mana­ge­rul spi­ta­lu­lui va asi­gu­ra linia de gar­dă pe ATI, trans­mi­tea DSP Con­stan­ța sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie a.c.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia va păs­tra din Pavi­li­o­nul B, pen­tru cele­lal­te pato­lo­gii, CPU și Ambu­la­to­ri­ul de adulți, care au cir­cu­it sepa­rat, dar și Pavi­li­o­nul A, care are în struc­tu­ră Ambu­la­to­ri­ul de pedia­trie, mater­ni­ta­tea și onco­lo­gia“, au adă­u­gat repre­zen­tan­ții DSP.

Mana­ge­rul uni­tă­ții sani­ta­re din sudul lito­ra­lu­lui nu ar fi, însă, de acord. Anun­țat încă din 2 sep­tem­brie că este nece­sa­ră extin­de­rea numă­ru­lui de paturi și eli­be­ra­rea de urgen­ță a Pavi­li­o­nu­lui B (clă­di­rea prin­ci­pa­lă a spi­ta­lu­lui), a doua zi a trans­mis o adre­să minis­tru­lui Sănă­tă­ții, Nelu Tăta­ru, în care soli­ci­ta amâ­na­rea aces­tui lucru, mai ales deo­a­re­ce la Sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă ar func­țio­na doar șase paturi pen­tru tra­ta­rea pacien­ți­lor infec­tați cu COVID-19 și doar trei din­tre aces­tea sunt dota­te cu apa­ra­te de ven­ti­la­ție.

Con­si­de­răm că impu­ne­rea extin­de­rii numă­ru­lui de paturi în aceas­tă struc­tu­ră ar însem­na com­pro­mi­te­rea între­gu­lui pavi­li­on (…) în struc­tu­ra căru­ia se des­fă­șoa­ră întrea­ga acti­vi­ta­te a Com­par­ti­men­tu­lui de Pri­miri Urgen­țe, pre­cum și sec­ți­i­le de Medi­ci­nă Inter­nă, Hema­to­lo­gie, Gas­tro­en­te­ro­lo­gie, Car­di­o­lo­gie, Nefro­lo­gie, Chi­rur­gie, Uro­lo­gie, Orto­pe­die, Neu­ro­lo­gie, Recu­pe­ra­re trau­ma­to­lo­gi­că, ver­te­bro-medu­la­ră și neu­ro­mo­to­rie, Blo­cul Ope­ra­tor Chi­rur­gie – Orto­pe­die și Tera­pia Inten­si­vă. (…) Sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă aflân­du-se la ulti­mul etaj. De ase­me­nea, în urma vizi­tei de lucru și a eva­luă­rii la fața locu­lui, făcu­te de către dna dr. Mihal­cea (medic DSP) în data de 31.07.2020, s‑a con­clu­zio­nat că pavi­li­o­nul nu deți­ne cir­cu­i­te­le nece­sa­re tra­tă­rii pacien­ți­lor infec­tați COVID, fiind o clă­di­re veche (…) În plus, men­țio­năm că în sta­tul de func­ții nu exis­tă pos­tul de medic infec­ți­o­nist, nu exis­tă linie de gar­dă pe Tera­pie Inten­si­vă, spi­ta­lul având anga­jați doar 2 medici ane­ste­ziști“, scria mana­ge­rul Ali­na Dan, minis­tru­lui Sănă­tă­ții. Ba chiar a apă­rut în medi­ul on-line, pe bine­cu­nos­cu­ta rețea de soci­a­li­za­re, adre­sa trans­mi­să Minis­te­ru­lui.

Cum s‑au rezol­vat pro­ble­me­le cir­cu­i­te­lor sepa­ra­te, a lini­ei de gar­dă pe ATI, cum au mai apă­rut patru paturi în plus la Com­par­ti­men­tul ATI în doar două zile, nu știm încă! Din păca­te, d‑na Ali­na Dan, mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia nu a răs­puns, ieri, ape­lu­ri­lor noas­tre tele­fo­ni­ce, pen­tru a cla­ri­fi­ca aces­te aspec­te. Potri­vit per­soa­ne­lor necu­nos­cu­te care au răs­puns (doam­ne secre­ta­re, pro­ba­bil), aceas­ta nu ar fi fost ieri la ser­vi­ciu.

Direc­to­rul exe­cu­tiv al Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că din Con­stanţa, Cris­ti­na Schi­por, a răs­puns, însă, între­bă­ri­lor noas­tre și cel mai pro­ba­bil mana­ge­rul din Man­ga­lia a înțe­les situ­a­ția în care se află jude­țul Con­stan­ța. „Nu este după cum vrea un mana­ger sau altul, aces­te lucruri se sta­bi­lesc în func­ție de nevo­i­le jude­țu­lui. Tre­bu­ie să ducem pacien­ții la un spi­tal, după cum e nevo­ie. Având în vede­re numă­rul cazu­ri­lor, tre­bu­ie să ne pre­gă­tim. Iar Spi­ta­lul din Man­ga­lia este inclus în Pla­nul Alb al jude­țu­lui. Pro­ba­bil a exis­tat o reti­cen­ță, la înce­put, din par­tea medi­ci­lor de aco­lo. Dar Spi­ta­lul din Man­ga­lia a apli­cat cu un pro­iect pen­tru COVID. Pro­iec­te vrem, dar să fim ală­tu­ri nu?! Pro­ba­bil doam­na a înțe­les ulte­ri­or situ­a­ția“, a pre­ci­zat ec. Cris­ti­na Schi­por.

Înce­pând cu luna iulie a.c., Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a fost desem­nat spi­tal de faza a II‑a în tra­ta­rea pacien­ți­lor sus­pecți și con­fir­mați cu viru­sul SARS-CoV‑2, for­me ușoa­re, căro­ra le-au fost alo­ca­te 36 de paturi în Pavi­li­o­nul A, dedi­cat în tota­li­ta­te aces­to­ra. Până la sfâr­și­tul lunii august, au fost inter­na­te și tes­ta­te 547 de per­soa­ne, din care 301 au fost con­fir­ma­te cu noul coro­na­vi­rus.

Cul­mea, în luna mai a.c., Spi­ta­lul din Man­ga­lia a achi­zi­țio­nat, cu fon­duri de la Con­si­li­ul Local, apa­ra­tu­ră medi­ca­lă în valoa­re de 2 mili­oa­ne de lei pen­tru Sec­ția de Tera­pie Inten­si­vă și alte acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce în peri­oa­da cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce.

Ne-am stră­du­it să dotăm uni­ta­tea noas­tră sani­ta­ră cu tot ce este nece­sar în aceas­tă peri­oa­dă a cri­zei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, dar și pen­tru a răs­pun­de nevo­i­lor din acti­vi­ta­tea medi­ca­lă curen­tă și vii­toa­re. Apa­ra­tu­ra medi­ca­lă cum­pă­ra­tă ne aju­tă mult, mai ales în săli­le de ope­ra­ție și post-ope­ra­tor, pre­cum și pen­tru inter­ven­ția asu­pra bol­na­vi­lor onco­lo­gici. În pre­zent, dacă un pacient sus­pect de coro­na­vi­rus pre­zin­tă o urgen­ță majo­ră chi­rur­gi­ca­lă, el poa­te fi tra­tat în sigu­ran­ță, în spi­ta­lul nos­tru, ulte­ri­or putând fi tra­tat pen­tru pato­lo­gia COVID-19, în Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se Con­stan­ța”, decla­rau atunci repre­zen­tanți din con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui, pen­tru Man­ga­lia TV.

Valen­tin ISPAS, focuspress, 10.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply